การศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นชายฝั่งทะเล

Authors

  • กฤษฎา พรหมแก้ว
  • สมภพ ปัญญาสมพรรค์

Abstract

การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นชายฝั่งทะเล โดยมีขนาดของเครื่องผลิตไฟฟ้า กว้าง 1.5 m ยาว 1.4 m สูง 1.5 m ด้านหน้ามีทุ่นลอยขึ้นลงตามความสูงของคลื่น ขนาด กว้าง 1 m ยาว 1.4 m สูง  0.2 m  และมีชุดกลไกขับอัลเตอร์เนเตอร์ ประกอบด้วย ชุดโซ่ และเฟืองปรับความเร็วรอบ เพื่อผลิตไฟฟ้า ในการพัฒนาจะทำการทดลองในห้องปฏิบัติการและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนำเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นทะเลไปทดลองในสถานที่จริง ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และบ้านอ่าวมะนาว อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยต่อโหลดขนาด 50 และ 100 W เพื่อวัดเป็นกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้  จากการวิจัย พบว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเริ่มทำงานเมื่อคลื่นมีความสูงตั้งแต่ 0.1 m ถึง 0.6 m โดยที่คลื่นในอ่าวไทยมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 0.4 m เครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นทะเลที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเมื่อคาบเวลาของคลื่นเท่ากับ 4 วินาทีต่อลูก ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่ได้จากห้องทดลองและในการทดลองเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นทะเลในสถานที่ทดลองจริงอยู่ที่ 217.56 W ขณะไม่มีโหลด และได้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 32.5 W ขณะรับโหลด 50 W ตามลำดับคำสำคัญ : คลื่นชายฝั่งทะเล อัลเตอร์เนเตอร์ คาบเวลาของคลื่น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-09-06

How to Cite

พรหมแก้ว ก., & ปัญญาสมพรรค์ ส. (2013). การศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นชายฝั่งทะเล. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53772

Issue

Section

บทความวิจัย