การพัฒนาวิธีการจัดลำดับงานด้วยเมตริกซ์สำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสั่งทำ

Authors

  • ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง

Abstract

จากสภาวะการณ์การแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดก็ตาม ส่งผลให้ธุรกิจต้องเร่งปรับตัวและค้นหากลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา ระยะเวลาการส่งมอบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ซึ่งผลกระทบที่ตามมาคือ องค์กรมักประสบปัญหาในด้านการวางแผนและควบคุมระยะเวลาในการผลิต เนื่องจากต้องมีการปรับเปลี่ยนการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทำให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านต้นทุนการผลิต รวมถึงระยะเวลาในการส่งมอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการศึกษาเพื่อพัฒนาวิธีการและเครื่องมือช่วยในการบริหารโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสั่งทำ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนให้องค์กรสามารถบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการที่พัฒนาขึ้นได้ประยุกต์ทฤษฎี Axiomatic Design เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างผลิตภัณฑ์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละชิ้นส่วนและกำหนดความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมภายในโครงการด้วยเมตริกซ์ความสัมพันธ์และทำการจัดลำดับงานด้วยวิธี Reachability Matrix เพื่อลดจำนวนงานย้อนกลับ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดความซับซ้อนของการจัดลำดับงานภายในโครงการ โดยลำดับงานที่ได้จะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ช่วงเวลาทยอยส่งงานของกิจกรรมก่อนหน้าและช่วงเวลาเตรียมงานของกิจกรรมหลัง เพื่อร่นระยะเวลาระหว่างกิจกรรมและนำไปสู่การลดเวลาการทำงานรวมของโครงการคำสำคัญ : เมตริกซ์ความสัมพันธ์  การจัดลำดับงาน  ผลิตภัณฑ์แบบสั่งทำ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-09-06

How to Cite

จันทร์ทอง ณ. (2013). การพัฒนาวิธีการจัดลำดับงานด้วยเมตริกซ์สำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสั่งทำ. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53773

Issue

Section

บทความวิจัย