กระบวนการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

Authors

  • นพมาศ พูลศิริ
  • ศรุดา สมพอง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ปัญหากระบวนการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส แนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ  และฝ่ายบริหาร จำนวน 33 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการศึกษา กระบวนการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พบว่า มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานมากที่สุด ในปี 2550 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี 2551 – 2554 แผนงานบริหารงานทั่วไป การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานมากที่สุด พบว่า ในปี 2550 – 2552 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี 2553 – 2554 แผนงานบริหารงานทั่วไป  สภาพปัญหาและอุปสรรคกระบวนการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พบว่า การจัดสรรงบประมาณขึ้นอยู่กับ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ความเที่ยงธรรมในการจัดสรร การมีส่วนร่วมในการจัดสรรและการเสนอข้อมูลที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชน การจัดสรรงบประมาณตามความต้องการของพื้นที่ ความเหลื่อมล้ำในการจัดสรร ความสัมพันธ์หรือความสนิทสนมกับผู้บริหาร  การจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี การจัดสรรงบประมาณสำคัญที่สุด คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาหรืออุปสรรค ที่พบมากที่สุด คือ ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน งบประมาณมีน้อย พื้นที่กว้าง ผลประโยชน์ ระบบอุปถัมภ์ การมองไม่เห็นประโยชน์ส่วนรวม งบประมาณกับโครงการในพื้นที่ไม่สอดคล้องกัน แนวทางการแก้ไขปัญหา ควรเน้นถึงความต้องการและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับแท้จริง เอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  จัดสรรงบประมาณให้เท่าเทียมกันทั้ง 13 อำเภอทุกปีคำสำคัญ : กระบวนการ    จัดสรร    งบประมาณ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-09-06

How to Cite

พูลศิริ น., & สมพอง ศ. (2013). กระบวนการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53778

Issue

Section

บทความวิจัย