การฉีดยากลุ่มเฮพารินที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำเข้าชั้นใต้ผิวหนัง : ประสบการณ์ทางการพยาบาล

Authors

  • สุพัตรา อุปนิสากร
  • จารุวรรณ บุญรัตน์

Abstract

ยากลุ่มเฮพารินที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ (low molecular weight heparin; LMWH) มีภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญคือภาวะเลือดออก โดยเฉพาะการเกิดจ้ำเลือด/ก้อนเลือดในตำแหน่งที่ฉีดยา นำมาซึ่งความเจ็บปวดไม่สุขสบายของผู้ป่วย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติ อาการข้างเคียง วิธีบริหารยา และบทบาทของพยาบาลในการบริหารยากลุ่ม LMWH ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งคุณสมบัติ อาการข้างเคียง วิธีบริหารยา และบทบาทของพยาบาล รวมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติการพยาบาลตามกรณีศึกษาคำสำคัญ : ฉีดยาชั้นใต้ผิวหนัง ยากลุ่มเฮพารินที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ

Downloads

Published

2013-09-06

How to Cite

อุปนิสากร ส., & บุญรัตน์ จ. (2013). การฉีดยากลุ่มเฮพารินที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำเข้าชั้นใต้ผิวหนัง : ประสบการณ์ทางการพยาบาล. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53780

Issue

Section

บทความวิชาการ