ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต และกลวิธีการเผชิญปัญหา แนวทางในการจัดการกับความเครียดในการปฏิบัติงาน

Authors

  • ไหมไทย ไชยพันธุ์

Abstract

ปัจจัยสำคัญที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงาน (Work stress) ของบุคคลนั้นมาจากความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต (Sense of coherence)และกลวิธีการเผชิญปัญหา (Coping strategies) กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีความรู้สึกสอดคล้องกลม กลืนในชีวิต สามารถรับรู้และประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริง ว่าเป็นสิ่งที่สามารถจัดการแก้ไขได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถนำเอาแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ในการเผชิญกับปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เข้ามาคุกคามได้ ทำให้บุคคลรู้จักเลือกใช้กลวิธีการเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการทางปัญญาและ เพื่อมุ่งที่จะควบคุมต่อสู้และจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้น อันส่งผลให้ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคคลค่อยบรรเทาลงและยังคงมีสุขภาพดีคำสำคัญ : ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต กลวิธีการเผชิญปัญหา ความเครียดในการปฏิบัติงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-09-06

How to Cite

ไชยพันธุ์ ไ. (2013). ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต และกลวิธีการเผชิญปัญหา แนวทางในการจัดการกับความเครียดในการปฏิบัติงาน. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53781

Issue

Section

บทความวิชาการ