ประเมินผลการดำเนินงานเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีจังหวัดนราธิวาส

Authors

  • รสสุคนธ์ แสงมณี
  • จงรัก พลาศัย
  • คล่อง วงศ์สุขมนตรี
  • สายทอง แก้วฉาย
  • วันชัย แก้วหนูนวล

Abstract

การวิจัยนี้ เป็นวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลการดำเนินงานเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินการ รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานเยียวยาจากผู้ได้รับความเสียหายฯ จำนวน 380 คน สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้ได้รับความเสียหายฯและผู้ปฏิบัติงานเยียวยา จำนวน 50 คน ตรวจ
สอบความตรงด้านเนื้อหาของแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และหาค่าความเชื่อมั่นได้ 0.87 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ได้รับความเสียหายฯ พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านเยียวยาและต่อรูปแบบการช่วยเหลือเยียวยาในระดับปานกลาง พึงพอใจต่อการดูแลของรัฐในระดับมาก จุดอ่อนของการเยียวยาคือ หลักเกณฑ์การเยียวยายังไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่ม ขาดการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานเยียวยาเพื่อนำไปสู่การวางแผนเยียวยาอย่างเป็นระบบ จุดแข็งคือ ผู้ได้รับความเสียหายฯมีทัศนะเชิงบวกต่อการเยียวยา และมีการตั้งเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูแลซึ่งกัน
และกัน ปัญหาและอุปสรรคคือหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาที่ไม่เท่ากันทำให้เกิดความแตกแยก การทำงานเยียวยาไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันคำสำคัญ : การดำเนินงานเยียวยาและฟื้นฟู   ผู้ได้รับความเสียหาย   ผู้ได้รับผลกระทบ   เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-11-28

How to Cite

แสงมณี ร., พลาศัย จ., วงศ์สุขมนตรี ค., แก้วฉาย ส., & แก้วหนูนวล ว. (2013). ประเมินผลการดำเนินงานเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีจังหวัดนราธิวาส. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(4). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53784