วิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2553-2555

Authors

  • รสสุคนธ์ แสงมณี
  • จงรัก พลาศัย
  • วันชัย แก้วหนูนวล
  • เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์

Abstract

การวิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2553-2555 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ วิธีการศึกษาเป็นการทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผลการสำรวจ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2553 - 2555 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (x= 4.13) ในรายด้าน พึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x= 4.48) รอง
ลงมาคือด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน (x= 3.99) และด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (x= 3.94) ตามลำดับ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ
และภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2553 - 2555 พบว่า มีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x= 3.80) ในรายด้าน พึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอนสูงสุด (x= 3.89) รองลงมาคือ ด้านการให้บริการ (x= 3.72)  ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาดังกล่าว สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไปคำสำคัญ : ความพึงพอใจ ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-11-28

How to Cite

แสงมณี ร., พลาศัย จ., แก้วหนูนวล ว., & แขกพงศ์ เ. (2013). วิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2553-2555. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(4). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53787