โครงการวิจัยประเมินผลแผนปฏิบัติงานการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2555 : พื้นที่จังหวัดนราธิวาส

Authors

  • ประทีป หมวกสกุล
  • จงรัก พลาศัย
  • ทวี บุญภิรมย์
  • สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
  • อะลี เจ๊ะแล
  • อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์

Abstract

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค จุดแข็งจุดอ่อน และข้อเสนอแนะ การดำเนินงานของแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2555 กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้นำประชาชนและประชาชน ในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 733 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้จัดทำแผนงานจำนวน 8 คน กลุ่มผู้นำประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่ม/ 
องค์กรในชุมชน จำนวน 20 คนกลุ่มประชาชน ได้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมโดยตรงและผู้ไม่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 566 คน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า แผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2555 ประกอบด้วย 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยรวม ด้านเจ้าหน้าที่เห็นด้วย อยู่ในระดับ มาก (x=3.52, S.D.= 0.65) ส่วนประชาชน เห็นด้วย อยู่ในระดับ 
ปานกลาง (x=3.10, S.D.= 0.94) ส่วนความคิดเห็นรายด้าน พบว่า 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ภาครัฐยังไม่ให้ความสำคัญต่อภาคประชาชนมากนักในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีความคิดเห็นว่าชุมชนใน
พื้นที่บางชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนมีพื้นที่ในการแสวงหาทางออกยังไม่เพียงพอมากเท่าที่ควร หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรที่เปิดใจในการสร้างพื้นที่ให้กับประชาชนในพื้นที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน่วยงาน
รัฐและ    เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งเห็นได้จากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประชาชนบางพื้นที่ยังถูกลิดรอนสิทธิด้วยกฎอัยการศึก แต่ประชาชนใน
พื้นที่บางส่วนเข้าใจในสิ่งที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ประชาชนในพื้นที่ มองว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ย่ำแย่ 7) ยุทธศาสตร์ที่ 7การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตยังไม่ดีเท่าที่ควร ประชาชน
ในพื้นที่ยังมีคุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างต่ำ 8 ) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสื่อสารของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าถึงประชากรเท่าที่ควรและไม่ทั่วถึง 9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 ประชาชนในพื้นที่บางส่วนมองว่ายังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร ประชาชนในพื้นที่ 
ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การสื่อสารเป็นอุปสรรคในการร่วมมือประชาคมอาเซียนคำสำคัญ : แผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เครือข่าย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-11-28

How to Cite

หมวกสกุล ป., พลาศัย จ., บุญภิรมย์ ท., ศรีสวัสดิ์ ส., เจ๊ะแล อ., & เปลื้องประสิทธิ์ อ. (2013). โครงการวิจัยประเมินผลแผนปฏิบัติงานการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2555 : พื้นที่จังหวัดนราธิวาส. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(4). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53788