การทบทวนวรรณกรรม: ข้อเสนอเชิงนโยบายและ ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

Authors

  • ประทีป หมวกสกุล
  • จงรัก พลาศัย
  • เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์
  • วันชัย แก้วหนูนวล
  • อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์

Abstract

การพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ท่ามกลางสภาวะของการเปลี่ยนแปลง หลายมิติรอบด้าน ทั้งทางด้านสังคม และการเมืองที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งผลกระทบของเศรษฐกิจจากการค้าเสรี กลไกการค้าแบบไร้
พรมแดน ทำให้สถาบันที่จัดการศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาในหลายๆ ด้าน การพัฒนาการศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิธี
การศึกษาเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ โดยสืบค้นวรรณกรรมจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล ThaiLIS เป็นดุษฎีนิพนธ์ในระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2555 ของมหาวิทยาลัยที่จัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในประเทศไทย จำนวน 11 มหาวิทยาลัย และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ มีทั้งสิ้นจำนวน 13 เรื่อง เพื่อสังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ของการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงกลยุทธ์
เพื่อการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จัดระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ของเสตทเลอร์  ผลการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา มี 11 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้าน
คณาจารย์ ด้านนักศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการวิชาการ ด้านหลักสูตร ด้านแหล่งเรียนรู้ ด้านสื่อนวัตกรรม ด้านการสร้างความเข็มแข็งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และด้านโครงสร้างองค์การคำสำคัญ : ข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-11-28

How to Cite

หมวกสกุล ป., พลาศัย จ., แขกพงศ์ เ., แก้วหนูนวล ว., & เปลื้องประสิทธิ์ อ. (2013). การทบทวนวรรณกรรม: ข้อเสนอเชิงนโยบายและ ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(4). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53789