การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำลองของศูนย์ทำเรือกอและจำลองบ้านทอน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

Authors

  • กฤษณา พรหมชาติ
  • พัชนี ตูเล๊ะ
  • อาบีร โตะลาลา
  • อรสา อาแวจิ

Abstract

การศึกษาวิจัยนี้เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำลอง และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อสินค้าและรับบริการ จำนวน 100 คน และเจ้าของร้านทำเรือกอและจำลอง จำนวน 3 
คน วิธีการศึกษาประกอบด้วย การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำลองควรใช้วัสดุจากไม้กระท้อนที่มาจากทรัพยากรในพื้นที่ เพราะเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางลักษณะเนื้อไม้สีแดงปนเทา แข็งแรง ตกแต่งได้ง่าย ดังนั้นจึงได้ออกแบบร่างบรรจุ
ภัณฑ์เรือกอและจำลอง 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ด้านของบรรจุภัณฑ์มีรูปทรงแปดเหลี่ยม โดยใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลักและกระจกเป็นกรอบเฉพาะด้านหน้า ส่วนด้านข้างใช้ไม้ฉลุเป็นรูปข้าวหลามตัด รูปแบบที่ 2 ด้านของบรรจุภัณฑ์มีรูปทรงสี่
เหลี่ยม ซึ่งมีส่วนประกอบเหมือนรูปแบบที่ 1 แต่แตกต่างตรงที่ส่วนด้านข้างใช้ไม้ฉลุเป็นลายกนก รูปแบบที่ 3 ด้านของบรรจุภัณฑ์มีรูปทรงสี่เหลี่ยม โดยใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลักและกระจกเป็นกรอบเฉพาะด้านหน้า ด้านข้างเป็นพื้นไม้ ส่วน
พื้นหลังใช้ไม้สานเป็นรูปตาข่าย ซึ่งผู้บริโภคมีความสนใจเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบที่ 2 มากที่สุด (ร้อยละ 46.6) เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่า ด้านเอกลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการใช้วัสดุอย่างสร้างสรรค์ในระดับมาก (x= 
4.03 , S.D. = 0.92) ด้านความน่าสนใจของบรรจุภัณฑ์ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อความสะดวกสำหรับใช้ประดับตกแต่งสถานที่อยู่ในระดับมากที่สุด (x= 4.06 , S.D. = 0.90) ด้านรูปแบบ/รูปทรงบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำลองผู้บริโภคมีความพึงพอใจ
ต่อการเคลื่อนย้ายหรือขนย้ายบรรจุภัณฑ์ได้ง่ายในระดับมาก (x= 3.92 , S.D. = 0.92) คำสำคัญ : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เรือกอและจำลอง ศูนย์ทำเรือกอและจำลองบ้านทอน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-11-28

How to Cite

พรหมชาติ ก., ตูเล๊ะ พ., โตะลาลา อ., & อาแวจิ อ. (2013). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำลองของศูนย์ทำเรือกอและจำลองบ้านทอน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(4). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53791