ผลสัมฤทธิ์จากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนต่อกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

Authors

  • เนตรวดี เพชรประดับ
  • นิฟาตีฮะ ปัตนวงศ์
  • ยามีละ กาเซ็ง
  • ไซนิง ลออูมา
  • ฮาลีเมาะ สาและ
  • นูรฮาพีนี สือนิ
  • รอบีบ๊ะ มูซอ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการวิชาการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนต่อกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มแม่บ้านบอฆอ หมู่ที่ 2 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  จำนวน 40  คน  เครื่องมือที่ใช้มี 
3 ชุด คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และสมุดต้นทุนประกอบอาชีพ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนต่อกลุ่มแม่บ้านอยู่ในระดับมาก (x=4.68, S.D.= 0.62 )จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มแม่บ้านเกิดการเรียนรู้บัญชีต้นทุน และจากสมุดต้นทุน
ประกอบอาชีพ พบว่า กลุ่มแม่บ้านสามารถคำนวณต้นทุนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจากผลการศึกษานี้ กลุ่มแม่บ้านเกิดกระบวนการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ ในการคิดต้นทุน รายได้ และผลกำไรของข้าวซ้อมมือได้อย่างถูกต้อง สามารถเพิ่มรายได้ ลด
ต้นทุนในการผลิตข้าวซ้อมมือได้จริงคำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ การให้บริการวิชาการความรู้บัญชีต้นทุน กลุ่มแม่บ้าน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-11-28

How to Cite

เพชรประดับ เ., ปัตนวงศ์ น., กาเซ็ง ย., ลออูมา ไ., สาและ ฮ., สือนิ น., & มูซอ ร. (2013). ผลสัมฤทธิ์จากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนต่อกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(4). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53792