การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ :โอกาสและความท้าทาย

Authors

  • สุรเสน ศรีริกานนท์
  • อัจฉรา นิยมเดชา

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและปัจจัยที่เอื้อต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยบนพื้นฐานของศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐานทาง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แนวโน้มปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โอกาส และความท้าทายได้นำเสนอเพื่อประกอบการศึกษา ซึ่งพบว่า โดยภาพรวมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ
ความช่วยเหลือของรัฐบาล ชนิดสัตว์น้ำชายฝั่งที่นิยมเลี้ยงได้แก่ กุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ ชนิดสัตว์น้ำจืดได้แก่ปลานิลและปลาดุก ส่วนระบบการเลี้ยงพบว่าส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในบ่อดินมากกว่ากระชัง พื้นที่เลี้ยงที่สำคัญ ได้แก่ ในบ่อดิน และ
แหล่งน้ำ ธรรมชาติ ในพื้นที่อำเภอหนองจิก ยะหริ่ง สายบุรี โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี อำเภอบันนังสตา รามัน จังหวัดยะลา อำเภอเมือง รือเสาะ ระแงะ ตากใบ จังหวัดนราธิวาส อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ประกอบการหรือเกษตรกรสามารถยกระดับการ
เลี้ยงให้เป็นการค้าได้ เนื่องจากมีปัจจัยเอื้อในการประกอบกิจการที่สำคัญหลายประการ รวมทั้งมีโอกาสขยายตัวได้อีก หากเพิ่มความหลากหลายของสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่เลี้ยง ตลอดจนปรับปรุงระบบผลิตให้สามารถตอบสนองความท้าทายที่เกิดขึ้นได้คำสำคัญ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โอกาส ความท้าทาย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-11-28

How to Cite

ศรีริกานนท์ ส., & นิยมเดชา อ. (2013). การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ :โอกาสและความท้าทาย. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(4). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53793

Issue

Section

บทความวิชาการ