วิธีการรีดเก็บน้ำเชื้อและการผสมเทียมในไก่พื้นเมืองไทย

Authors

  • มงคล คงเสน
  • วรวิทย์ วณิชาภิชาติ
  • สยาม ขุนชำนาญ
  • อัจฉรา นิยมเดชา

Abstract

บทความฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผสมเทียมในสัตว์ปีก ประโยชน์ของการผสมเทียมในสัตว์ปีก ข้อควรคำนึงในการผสมเทียมสัตว์ปีก การเตรียมพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองก่อนการรีดเก็บน้ำเชื้อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรีดเก็บ
น้ำเชื้อ วิธีการรีดเก็บน้ำเชื้อของ Quinn & Burrows (1936) วิธีการรีดเก็บน้ำเชื้อไก่ พื้นเมืองไทย (Songklanakarin Technics) การเจือจางน้ำเชื้อเพื่อใช้ในการผสมเทียม วัตถุประสงค์ของการเติมสารเจือจางน้ำเชื้อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจือจางน้ำ
เชื้อไก่พื้นเมือง วิธีการผสมเทียม ความถี่ในการผสมเทียมและจำนวนตัวอสุจิที่ใช้ในการผสมเทียม ผลการรวบรวมข้อมูล พบว่า การรีดเก็บน้ำเชื้อในไก่มีด้วยกันหลายวิธี แต่ วิธีการที่เหมาะกับไก่พื้นเมืองไทย คือ วิธีการ Songklanakarin Technics แม่
ไก่ที่นำมาผสมเทียมต้องเป็นแม่ไก่ที่กำลังให้ไข่อยู่เท่านั้น และควรผสมเทียมหลังจาก 15.00 น. เป็นต้นไป หรือในช่วงที่มีอากาศเย็น และเจือจางด้วย Normal Saline 0.9 % ซึ่งหาได้ง่าย ราคาถูก และเพื่อให้มีอัตราการผสมติดที่สูงควรผสมเทียม 2 
ครั้ง/สัปดาห์ แต่ละครั้งควรมีตัวอสุจิอยู่ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านเซลล์ หรือเจือจางอัตราส่วนน้ำเชื้อต่อสารเจือจาง ประมาณ 1 : 4 ก็จะทำให้ได้ไข่ที่มีอัตราการผสมติดมากกว่า 90 % คำสำคัญ : วิธีการรีดเก็บน้ำเชื้อ การผสมเทียม ไก่พื้นเมืองไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-11-28

How to Cite

คงเสน ม., วณิชาภิชาติ ว., ขุนชำนาญ ส., & นิยมเดชา อ. (2013). วิธีการรีดเก็บน้ำเชื้อและการผสมเทียมในไก่พื้นเมืองไทย. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(4). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53796

Issue

Section

บทความวิชาการ