ปริมาณและคุณภาพของน้ำเชื้อไก่

Authors

  • มงคล คงเสน
  • เปลื้อง บุญแก้ว

Abstract

บทความฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปริมาณและและคุณภาพของน้ำเชื้อไก่ ถือว่าเป็น ข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาระบบผสมพันธุ์ไก่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผสมเทียมในไก่ ซึ่งจำเป็นต้องทราบข้อมูลเบื้องต้น เช่น ปริมาตร การ
เคลื่อนที่รายตัว การเคลื่อนที่หมู่ ตัวอสุจิมีชีวิต ความเข้มข้นของตัวอสุจิในน้ำเชื้อ จำนวนตัวอสุจิที่รีดเก็บได้แต่ละครั้ง และจำนวนตัวอสุจิที่ผลิตได้ต่อสัปดาห์ ผลการรวบรวมข้อมูลพบว่า ปริมาตรน้ำเชื้อเฉลี่ยใน ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง และไก่งวง 
เท่ากับ 0.18, 0.35, 0.33 และ 0.18 มิลลิลิตร ร้อยละของการเคลื่อนที่รายตัวของตัวอสุจิในไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง และไก่งวง เท่ากับ 88.75, 78.03 และ 82.57 ตามลำดับ การเคลื่อนที่หมู่ในไก่พื้นเมือง เท่ากับ 3.47 คะแนน ร้อยละของตัวอสุจิมีชีวิตในไก่เนื้อ 
ไก่พื้นเมือง และไก่งวง เท่ากับ 94.82, 95.00 และ 82.16 ตามลำดับ ความเข้มข้นของจำนวนตัวอสุจิในน้ำเชื้อในไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง และไก่งวง เท่ากับ 5,400, 5,667, 4,377 และ 9,059 ล้านเซลล์/มิลลิลิตร จำนวนตัวอสุจิที่รีดเก็บได้แต่ละครั้งใน
ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง และไก่งวง เท่ากับ 2,128, 1,567, 1,535 และ 3,596 ล้านเซลล์/ครั้ง จำนวนตัวอสุจิที่ผลิตได้ต่อสัปดาห์ในไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง และไก่งวง เท่ากับ 11,667, 5,674 และ 8,559 ล้านเซลล์/สัปดาห์ ตามลำดับ คำสำคัญ : ปริมาณ คุณภาพ น้ำเชื้อไก่

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-11-28

How to Cite

คงเสน ม., & บุญแก้ว เ. (2013). ปริมาณและคุณภาพของน้ำเชื้อไก่. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(4). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53797

Issue

Section

บทความวิชาการ