สมุนไพรในการกำจัดพยาธิในระบบทางเดินอาหารของแพะ

Authors

  • สมนึก ลิ้มเจริญ
  • มงคล คงเสน
  • สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์

Abstract

การใช้สมุนไพรในการกำจัดพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารของแพะ เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านทางภาคใต้หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นการนำสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางเภสัชเคมีกำจัดพยาธิสัตว์ เพื่อให้สัตว์มีสุภาพสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มผล
ผลิตทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร เกษตรกรควรมีความรู้ การนำสมุนไพรไปใช้ เกษตรกรต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรให้เข้าใจ เพื่อใช้สมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ผู้ใช้ควรมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมุนไพรแต่ละ
ชนิด มีข้อมูลทาง พฤกษศาสตร์ เภสัชวิทยา พิษวิทยา จะช่วยให้เกิดความมั่นใจต่อการใช้สมุนไพร และความรู้ด้านวิธีการใช้สมุนไพร การใช้สมุนไพรในการรักษา ป้องกันอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ในสัตว์ ควรรู้จักวิธีการใช้และข้อระวังของสมุนไพร 
เพื่อจะใช้สมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำองค์ความรู้สมุนไพรตามแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ ใช้ในการเลี้ยงสัตว์และเพื่อใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ ควรเลือกใช้สมุนไพรรสเมาเบื่อ เพื่อกำจัดพยาธิภายในเท่านั้น หลีกเลี่ยงไปทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่
มีประโยชน์ในกระอาหารของสัตว์คำสำคัญ : สมุนไพร พยาธิตัวกลม แพะ มะเกลือ น้อยหน่า

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-11-28

How to Cite

ลิ้มเจริญ ส., คงเสน ม., & ศรีสวัสดิ์ ส. (2013). สมุนไพรในการกำจัดพยาธิในระบบทางเดินอาหารของแพะ. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(4). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53799

Issue

Section

บทความวิชาการ