คุณค่าของปุ๋ยหมักในการเกษตร

Authors

  • บัญชา รัตนีทู
  • ศิราณี วงศ์กระจ่าง

Abstract

บทความนี้ได้กล่าวถึงความสำคัญของปุ๋ยหมักในด้านการเกษตรในการปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีพของมนุษย์ ในปัจจุบันปัญหาดินเสื่อมคุณภาพมีความรุนแรงมากขึ้น และมีความจำเป็นต้องเร่งแก้ไข หลักสำคัญ 
คือ ปรับปรุงส่วนประกอบของดินให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น การใส่ปุ๋ยหมักเป็นแนวทางหนึ่งที่เพิ่มอินทรียวัตถุใน
ดิน และสามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน และช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อม จากที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าปุ๋ยหมักเป็นปัจจัยที่สำคัญ และเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเกษตรที่สามารถบำรุง
รักษาทรัพยากรดิน ดังนั้น เกษตรกรควรให้ความสำคัญในการใช้ปุ๋ยหมักในการทำการเกษตรให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถใช้ที่ดินในการทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน คำสำคัญ : ปุ๋ยหมัก อินทรียวัตถุ ดินเสื่อมคุณภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-11-28

How to Cite

รัตนีทู บ., & วงศ์กระจ่าง ศ. (2013). คุณค่าของปุ๋ยหมักในการเกษตร. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(4). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53800

Issue

Section

บทความวิชาการ