การจัดการดินทรายจัด เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

Authors

  • ศิราณี วงศ์กระจ่าง
  • บัญชา รัตนีทู

Abstract

ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดประมณ  320.7 ล้านไร่ มีพื้นที่เป็นดินทรายจัด 7.1 ล้านไร่ ซึ่งดินทรายจัดเป็นดินที่ไม่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร เนื่องจากมีการผุพังสลายตัวมาจากหินทราย และมีวัตถุต้นกำเนิดดินมาจากแร่ควอร์ตซ์ ทำให้เป็นข้อจำกัด
ต่อการเกษตร เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารไม่เพียงพอ  ดินเป็นกรด มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ำ และมีความสามารถในการกักเก็บน้ำต่ำ ต้องมีการจัดการธาตุอาหารก่อนนำไปใช้

คำสำคัญ : ดินทรายจัด อินทรียวัตถุ การจัดการดินและปุ๋ย การจัดการดินทรายจัด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-11-28

How to Cite

วงศ์กระจ่าง ศ., & รัตนีทู บ. (2013). การจัดการดินทรายจัด เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(4). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53801

Issue

Section

บทความวิชาการ