การประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในอุตสาหกรรมอาหาร

Authors

  • มาดีนา น้อยทับทิม
  • กนกวรรณ สุขขจรวงษ์

Abstract

ปัจจุบันการค้าอาหารระหว่างประเทศมีบทบาทมากขึ้น ความปลอดภัยด้านอาหาร การคุ้มครองสุขอนามัยของผู้บริโภคกลายเป็นประเด็นสำคัญที่มีบทบาทมากขึ้นในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ทำให้ผู้ผลิตอาหารต้องมีการปรับกระบวน
การผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ในอุตสาหกรรมอาหารเป็นวิธีหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โดยหลักการของระบบการตรวจสอบย้อนกลับนั้น ผู้บริโภคสามารถ
ทราบถึงข้อมูลที่มาของสินค้าที่ตนเองบริโภคได้ โดยหากเกิดอันตรายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้านั้นก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือตรวจสอบจากแหล่งกำเนิดไปจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายได้ ภายใต้การบันทึกข้อมูล
อย่างเป็นระบบในขั้นตอนต่างๆ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการถ่ายโอนข้อมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมากคำสำคัญ : การประยุกต์ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ อุตสาหกรรมอาหาร

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-11-28

How to Cite

น้อยทับทิม ม., & สุขขจรวงษ์ ก. (2013). การประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในอุตสาหกรรมอาหาร. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(4). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53803

Issue

Section

บทความวิชาการ