วิธีการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีของ แคมพินฮา-บาโคท

Authors

  • ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
  • ประณีต ส่งวัฒนา

Abstract

ในยุคโลกาภิวัฒน์ มีการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและสังคม ทำให้เกิดกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการทางสุขภาพและผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพ ดังนั้น การจัดการศึกษาทางการพยาบาลต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยต้องมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี สมรรถนะทางวัฒนธรรมมากขึ้น ในทศวรรษทางการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า แนวคิดทฤษฎี ของแคมพินฮา-บาโคท (Campinha–Bacote) เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลมากที่สุด บทความนี้จึงเน้นการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีนี้ เพราะมีความเข้าใจง่าย และสอดคล้องกับบริบทของสภาพการจัดการศึกษาในประเทศไทย โดยนำเสนอกลยุทธ์และวิธีการสอนที่หลากหลาย ที่จะช่วยเพิ่มความเข้าใจและเพิ่มความตระหนักให้กับผู้สอน รวมทั้งช่วยให้ผู้สอนมีแนวทางในการส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล ให้เกิดความตระหนัก ความรู้และทักษะทางวัฒนธรรมมากขึ้นคำสำคัญ : วิธีการสอน สมรรถนะทางวัฒนธรรม นักศึกษาพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-01-29

How to Cite

ศิริพันธุ์ ศ., & ส่งวัฒนา ป. (2014). วิธีการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีของ แคมพินฮา-บาโคท. Princess of Naradhiwas University Journal, 6(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53838

Issue

Section

บทความวิชาการ