การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและคุณค่าการผสมพันธุ์สำหรับลักษณะทางเศรษฐกิจในหนอนนก (Tenebrio moliter L.)

Authors

  • กนก เชาวภาษี

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะทางเศรษฐกิจในหนอนนก คือ จำนวนลูกมีชีวิตเมื่ออายุ 4 สัปดาห์ (TA) น้ำหนักเฉลี่ยต่อตัวเมื่ออายุ 4 สัปดาห์ (BW4) น้ำหนักเฉลี่ยต่อตัวเมื่ออายุ 5 สัปดาห์ (BW5) น้ำหนักเฉลี่ยต่อตัวเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ (BW6) และน้ำหนักเฉลี่ยต่อตัวเมื่ออายุ 7 สัปดาห์ (BW7) ของประชากรหนอนนกด้วยวิธีการ restricted maximum likelihood (REML) และเพื่อทำนายคุณค่าการผสมพันธุ์ (estimated breeding value, EBV) ของลักษณะ TA, BW4, BW5, BW6 และ BW7 ของหนอนนกด้วยวิธีการ best linear unbiased prediction (BLUP) โดยใช้ animal model ผลการศึกษาพบว่าค่าอัตราพันธุกรรมของ TA, BW4, BW5, BW6 และ BW7 มีค่าเท่ากับ 0.352 + 0.033, 0.372 + 0.036, 0.327 + 0.039, 0.361 + 0.036 และ 0.371 + 0.036 ตามลำดับ ส่วนค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในระหว่างทุกลักษณะมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมน้อยมาก มีค่าอยู่ระหว่าง 0.028 ถึง 0.031 ค่า EBV ของ TA, BW4, BW5, BW6 และ BW7 มีค่าอยู่ในช่วง -54.53 ถึง 99.12 ตัว, -9.07 ถึง 10.94 มิลลิกรัม, -12.44 ถึง 11.38 มิลลิกรัม, -21.51 ถึง 31.62 มิลลิกรัม และ -15.98 ถึง 21.10 มิลลิกรัม ตามลำดับ ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงพันธุกรรมเพื่อพัฒนาลักษณะทางเศรษฐกิจในการผลิตหนอนนก
คำสำคัญ :  หนอนนก, ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม, คุณค่าการผสมพันธุ์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-01-21

How to Cite

เชาวภาษี ก. (2013). การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและคุณค่าการผสมพันธุ์สำหรับลักษณะทางเศรษฐกิจในหนอนนก (Tenebrio moliter L.). Princess of Naradhiwas University Journal, 5(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53921

Issue

Section

บทความวิจัย