ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม

Authors

  • จารุวรรณ ไผ่ตระกูล
  • นะฤเนตร จุฬากาญจน์

Keywords:

สุขภาพ, ผู้สูงอายุ, ชาวไทยมุสลิม, การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

Abstract

ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น ประกอบกับการพบโรคเรื้อรังต่างๆ ที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาสุขภาพอัน
เนื่องมาจากวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ที่มีรสหวาน มัน และเค็ม ซึ่งมีผลต่อการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง ดังนั้นการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุชาวมุสลิม ด้วยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมุสลิมมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีภายใต้ข้อบัญญัติของ
ศาสนาจึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งผู้ที่ดูแลเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุชาวมุสลิมโดยเฉพาะพยาบาลควรมีความเข้าใจความแตกต่างของความเชื่อและพฤติกรรมบนพื้นฐานของศาสนาและเลือกกิจกรรมการดูแลที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ และ
ควรมีสมรรถนะในการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมเพื่อการประยุกต์ใช้ในการดูแลและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่เหมาะสม

Downloads

Published

2016-05-04

How to Cite

ไผ่ตระกูล จ., & จุฬากาญจน์ น. (2016). ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม. Princess of Naradhiwas University Journal, 8(2), 142–152. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/56216

Issue

Section

บทความวิชาการ