ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของแรงงานชายพม่าในโรงงานอุตสาหกรรม เขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย

Main Article Content

ภัทรนันต์ แซ่ชี
รัตน์ศิริ ทาโต

Abstract

การวิจัยความสัมพันธ์เชิงทำนายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ การรับรู้ความเสี่ยงต่อโรคเอดส์ ทัศนคติต่อการใช้ถุงยางอนามัย การสนับสนุนจากคู่นอนในการใช้ถุงยางอนามัย และการรับรู้
สมรรถนะของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัยกับพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของแรงงานชายพม่าในโรงงานอุตสาหกรรม เขตภาคใต้ตอนบน และเพื่อศึกษาปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของแรงงานชายพม่าในโรงงาน
อุตสาหกรรม เขตภาคใต้ตอนบน กลุ่มตัวอย่าง คือ แรงงานชายพม่าในโรงงานอุตสาหกรรม เขตภาคใต้ตอนบน จำนวน 259 คน คัดเลือกโดยการสุ่มแบบเป็นระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม คือแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส์ แบบสอบถามการรับรู้ความเสี่ยงต่อโรคเอดส์ แบบสอบถามทัศนคติต่อการใช้ถุงยางอนามัย แบบสอบถามการสนับสนุนจาก คู่นอนในการใช้ถุงยางอนามัย แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย และ
แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณา และวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจัย พบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ การรับรู้ความเสี่ยงต่อโรคเอดส์ ทัศนคติต่อการใช้ถุงยางอนามัย และการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยอย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติ (r = .945, r = .153, r = .185, r = .171, p < .05) ตามลำดับ และความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ (Beta = .94) การรับรู้ความเสี่ยงต่อโรคเอดส์ (Beta = .07) สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของแรงงานชายพม่าในโรงงาน
อุตสาหกรรม เขตภาคใต้ตอนบน ได้ร้อยละ 89 (AdjR2 =.89)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย