ผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าร่วมกับการสนับสนุนของสามีต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

Main Article Content

กาญจนา บัวหอม
ศศิกานต์ กาละ
สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ

Abstract

การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าร่วมกับการสนับสนุนของสามีต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็น หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ
คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 50 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 25 ราย กลุ่มควบคุมได้รับบริการฝากครรภ์ตามปกติ กลุ่มทดลองได้รับการผ่อน
คลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าร่วมกับการสนับสนุนของสามี เพิ่มเติมจากการได้รับบริการฝากครรภ์ตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย (1) แผนการสอน 3 เรื่อง คือ ความรู้เกี่ยวกับความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น การผ่อนคลายกล้าม
เนื้อแบบก้าวหน้า และการสนับสนุนของสามี (2) สไลด์ประกอบการสอน และ (3) คู่มือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าร่วมกับการสนับสนุนของสามี เครื่องมือดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน
ประเมินความเครียดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นโดยใช้แบบประเมินความเครียดด้วยตนเองของกรมสุขภาพจิต และทดสอบหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค เท่ากับ .81 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติทีคู่
และทีอิสระ
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีความเครียดภายหลังการทดลอง (M = 15.00, S.D. = 1.68) ต่ำกว่าก่อนการทดลอง (M = 22.08, S.D. = 1.73) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 18.94, p < .001) และต่ำกว่ากลุ่มควบคุม (M=15.00, S.D. = 1.68)
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 14.80, p < .001) ผลการวิจัยแสดงว่าให้เห็นว่า การใช้การผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าร่วมกับการสนับสนุนของสามีสามารถช่วยลดความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ดังนั้นจึงควรนำการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบ
ก้าวหน้าร่วมกับการสนับสนุนของสามีมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มีความเครียด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย