บรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Main Article Content

จริยา สายวารี
ภมร แช่มรักษา
ประสบสุข อินทรักษา
นิตยา ไกรวงศ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพในแต่ละระดับ
ที่มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป และกำลังปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 277 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จาก 30% ของประชากรกลุ่มย่อยในพยาบาลแต่ละระดับ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 1)
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และ 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (M=3.89, S.D.=0.56) โดย ด้านที่มีค่าคะแนนสูงสุด คือ ด้านความซื่อสัตย์
(M=4.07, S.D.=0.56) รองลงมา คือ ด้านการบอกความจริง (M=4.04, S.D.=0.53) ส่วนด้านที่มีค่าคะแนนต่ำสุด คือ ด้านการเคารพเอกสิทธิ์ (M=3.54, S.D.=0.54) ซึ่งค่าคะแนนระดับการรับรู้บรรยากาศจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละระดับ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) ในด้านการเคารพเอกสิทธิ์ ด้านการทำประโยชน์ ด้านการบอกความจริง และด้านความซื่อสัตย์ ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศจริยธรรมที่ดีในสถาน
ที่ทำงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการของพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย