ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าแบบหลายผู้ใช้หลายจุด

  • ฮาบิบ บิณอะฮมัด
  • มุหัมมัด มั่นศรัทธา
  • ฟาอิส บือราเฮง
Keywords: ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า, เว็บแอพพลิเคชั่น, การจัดการพลังงาน, แบบหลายผู้ใช้หลายจุด

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเรื่องระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถควบคุมการเปิดหรือปิดไฟฟ้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้ทั่วโลกด้วยระบบอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้า
อย่างสิ้นเปลืองและเกินความจำเป็นโดยที่ไม่ได้ปิดเมื่อไม่ได้ใช้งาน ซึ่งการสื่อสารด้วยระบบอินเตอร์เน็ตในการส่งข้อมูลจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ได้ งานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบระบบควบคุม
การใช้ไฟฟ้าแบบหลายผู้ใช้และหลายจุดไว้สองส่วนด้วยกัน ส่วนแรกจะเป็นส่วนของชุดควบคุม ซึ่งจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม ส่วนที่สองจะเป็นชุดแสดงสถานะและหน้าควบคุมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจะถูก
เก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการและควบคุมการใช้พลังงานทางไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับเจ้าของบ้านในการควบคุมการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าจากระยะไกล ผลการทดสอบระบบพบว่า สามารถบันทึกปริมาณการใช้
ไฟฟ้าลงฐานข้อมูลได้และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอนาคตต่อไปได้เป็นอย่างดี

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
บิณอะฮมัดฮ., มั่นศรัทธาม., & บือราเฮงฟ. (1). ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าแบบหลายผู้ใช้หลายจุด. Princess of Naradhiwas University Journal, 9(2), 65-72. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/85613
Section
บทความวิจัย