ระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติภายในห้องน้ำโดยใช้โครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ESP8266/NodeMCU

Main Article Content

มุหัมมัด มั่นศรัทธา
มูฆอฟฟัล มูดอ
อับดุลเลาะ สะนอยานยา
ซุลกีฟลี กะเด็ง

Abstract

สถานที่ที่มีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือที่ทำงาน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ห้องน้ำ ซึ่งผู้ใช้จำเป็นต้องเปิดไฟทุกครั้งเมื่อใช้งานห้องน้ำ เมื่อผู้ใช้ได้ออกจากห้องน้ำ ปัญหาหนึ่งที่ได้พบคือ ผู้ใช้บางคนลืมปิดไฟ จาก
ปัญหาดังกล่าว พบว่า มีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบควบคุมแสงสว่างภายในห้องน้ำอัตโนมัติ โดยใช้ตัวตรวจจับแบบอินฟราเรด (PIR Sensor) ตรวจจับการเคลื่อนไหว เมื่อเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ เซน
เซอร์(PIR Sensor) จะส่งค่าตรวจจับไปยังโนด ESP8266/NodeMCU เป็นตัวประมวลผลและควบคุมให้วงจรรีเลย์ เพื่อเปิดและปิดหลอดไฟ ข้อมูลทั้งหมดที่มาจากเซนเซอร์โนดจะถูกส่งไปยังระบบเฝ้าตรวจเพื่อแสดงผลสถานะของหลอดไฟ และ
สถานะของเซนเซอร์โนดแบบเวลาจริง โดยข้อมูลดังกล่าวที่แสดงผลบนระบบเฝ้าตรวจสามารถตรวจสอบการทำงานความผิดพลาดของเซนเซอร์โนดได้ ผลจากการทดสอบระบบ และเปรียบเทียบการใช้พลังงานภายในห้องน้ำก่อนและหลังติดตั้ง
ระบบควบคุมอัตโนมัติ พบว่าสามารถลดการใช้พลังงานภายในอาคาร 6 ชั้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย