ชุดทดสอบครัยโอเจลสำหรับสารฟอกขาว

Main Article Content

สาลูมา สมานหมาน
บูรฮำ มะ
ฟาตีฮะห์ บารู
รวิวรรณ วัฑฒนายน
ปิยาภรณ์ วังศิริกุล

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาชุดทดสอบสารฟอกขาวโดยใช้ครัยโอเจล เป็นตัวกักรีเอเจนต์ 5,5-ไดไธโอบิส-(2-ไนโตรเบนโซอิก แอซิด) (5,5-dithiobis-2-nitrobenzoic acid, DTNB) โดยรีเอเจนต์ DTNB จะทำปฏิกิริยากับสารฟอกขาวเกิดเป็น
5-เมอร์แคปโต-2-ไนโตรเบนโซเอต (5-mercapto-2-nitrobenzoate) ที่มีสีเหลืองสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการถ่ายภาพด้วยเครื่องสแกนและประมวลผลด้วยโปรแกรม Image J ความเข้มสีที่ได้จะแปรผันตรงกับ
ความเข้มข้นของสารฟอกขาว ผลการวิเคราะห์ พบว่า ชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นให้ช่วงความเป็นเส้นตรงกว้าง คือ ความเข้มข้นของสารฟอกขาวตั้งแต่ 2.50 ถึง 30.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r2) เท่ากับ 0.9935 มีขีดจำกัดการ
ตรวจวัดต่ำสุดเท่ากับ 1.96±0.07 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถเก็บชุดทดสอบได้นานอย่างน้อย 1 เดือน ที่ 4๐C มีค่าการทำซ้ำที่ดีโดยมีค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (relative standard deviation, RSD) เท่ากับ 1.87% (n = 6) และเมื่อประยุกต์ใช้ชุด
ทดสอบครัยโอเจลที่พัฒนาขึ้นในการตรวจวัดสารฟอกขาวที่ปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารสำเร็จรูป พบว่า สามารถตรวจวัดสารฟอกขาวในตัวอย่างจริงได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย