การตรวจวัดไอออนเหล็กโดยใช้แอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดง

Main Article Content

รวิวรรณ วัฑฒนายน
ซูรายา สะตาปอ
บิสมี ยามา
สาลูมา สมานหมาน
ปิยาภรณ์ วังศิริกุล

Abstract

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณไอออนเหล็กในน้ำตัวอย่าง โดยการใช้แอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดงเป็นตัวตรวจวัด แอนโทไซยานินจะเกิดสารเชิงซ้อนกับไอออนเหล็กทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าการดูดกลืน
แสงและสามารถมองเห็นการเปลี่ยนสีของสารละลายด้วยตาเปล่า จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจวัดไอออนโลหะ พบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการตอบสนองของแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดงต่อไอออนเหล็ก คือ ที่ pH 5 โดยแอ
นโทไซยานินมีความจำเพาะต่อไอออนเงินมากกว่าแคตไอออนชนิดอื่นๆ และสามารถนำแอนโทไซยานินไปประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดไอออนเหล็กในน้ำตัวอย่างจริง ได้แก่ น้ำดื่ม น้ำทะเล และน้ำเขื่อนได้เป็นผลสำเร็จ โดยพบว่าไม่เกิดการ
รบกวนขององค์ประกอบอื่นๆในน้ำตัวอย่าง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย