แนวทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ชาวพม่าของพยาบาลผดุงครรภ์

Main Article Content

สกาวเดือน โอดมี
สุภาวดี เครือโชติกุล

Abstract

ปัจจุบันประเทศไทยมีสตรีตั้งครรภ์ชาวพม่ามาฝากครรภ์เพิ่มมากขึ้น จากรายงานของสำนักสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบแรงงานสตรีชาวพม่าตั้งครรภ์ 2,765 คนในปี พ.ศ. 2555 และพบอัตราการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นทุกปี ปัญหาที่พบ
ในการให้บริการของสตรีตั้งครรภ์ชาวพม่า คือ การเข้าถึงบริการสุขภาพน้อย เนื่องจากปัญหาการสื่อสารระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ทำให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ได้แก่ ภาวะพร่องโภชนาการ ทำงานหนักขณะตั้งครรภ์
ภาวะเครียด นำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบทางด้านค่าใช้จ่ายที่ประเทศไทยต้องรับภาระในการดูแลรักษา พยาบาลผดุงครรภ์จึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ชาวพม่าให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย เช่น
เดียวกับสตรีตั้งครรภ์ชาวไทย โดยการพัฒนาสมรรถนะของตนเองในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับสตรีตั้งครรภ์ชาวพม่า สมรรถนะสำคัญที่พยาบาลผดุงครรภ์จำเป็นต้องมี เพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย 1. เข้าใจ
องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร 2. มีศักยภาพในการเลือกรูปแบบการสื่อสาร และ 3. มีทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ