นโยบายวารสารวิจัยรามคำแหง

รับตีพิมพ์บทความวิจัยท่ีมีคุณภาพ เป็นบทความวิจัยท่ีเกิดจากการดำเนินการวิจัยของเจ้าของบทความซึ่งเป็นผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัยอื่นๆ

กระบวนการพิจารณาบทความ

ทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาของกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) อย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนรับตีพิมพ์

สาขาที่รับตีพิมพ์

ทุกบทความวิจัยในสาขาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 กำหนดออก

 ปีละ 2 ฉบับ

ประเภทบทความ

บทความวิจัย

ภาษาที่รับตีพิมพ์

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประวัติวารสาร

วารสารวิจัยรามคำแหงจัดพิมพ์เล่มแรก เมื่อปีพ.ศ. 2540

ค่าธรรมเนียมการรับตีพิมพ์

ไม่มีค่าธรรมเนียมการรับตีพิมพ์