วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับพิจารณาและตีพิมพ์บทความวิจัยสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

วารสารวิจัยรามคำแหงเป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความเฉพาะงานวิจัย  ลักษณะรูปแบบของบทความเป็นบทความที่มีรูปแบบการเขียนตามแบบของวิจัย วารสารวิจัยรามคำแหงมี 2 ฉบับ คือ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดออกในแต่ละฉบับ ปีละ 2 เล่ม

เล่มที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน

เล่มที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

กำหนดเผยแพร่        

 

ออก 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน,เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม

การเผยแพร่            

 

มอบให้ห้องสมุดหน่วยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษาในประเทศ

ข้อมูลการติดต่อ

ฝ่ายจัดทำ กองบรรณาธิการวารสารวิจัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น12 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-310-8696 Email: ruresearch@ru.ac.th

 

พิมพ์ที่                   

 

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

·        บทความทุกบทความได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

·        มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกประจำกองบรรณาธิการมากกว่าร้อยละ 50

·        มีบทความจากนักวิชาการภายนอกลงตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ทุกฉบับ

·        ข้อความและบทความในวารสารวิจัยรามคำแหงเป็นแนวคิดของผู้เขียน การตีพิมพ์บทความซ้ำเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน   ไม่ใช่ความคิดเห็นและความรับผิดชอบของคณะผู้จัดทำ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการและมหาวิทยาลัยรามคำแหง

·        กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์การคัดลอก แต่ควรอ้างอิงแสดงที่มา

 

Vol. 24 No. 1 (2564): Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology

Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology is a peer reviewed journal of Ramkhamhaeng University. The published articles cover sciences and technology. Two issues are published yearly (January - June; July - December)

Published: 2021-06-30

View All Issues