ผู้จัดพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

 

 

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อัชวรานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต สุขสำราญ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ศาสตราจารย์ ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุบินประเสริฐ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ มีเวที

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต

สถาบันคลังสมองแห่งชาติ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ณ นคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นิติธรรมยง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก บุญเกิด

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล จันทร์แจ่ม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ โรจนกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติศานต์ กร้ำมาตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ฝ่ายจัดทำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย  วงศ์วาสนา

ประธานฝ่ายจัดทำ

 

อาจารย์ ยิ่งยง  เมฆลอย

กรรมการ

 

นางสาวสายพิณ  ริดมัด

กรรมการ

 

นางลักขิกา  ขจัดภัย

กรรมการ

 

นางสาวฐนิตฐา ยิบพิกุล

กรรมการ

 

นางญนันทพร  กลั่นเจริญ

กรรมการ

 

นางบุปผา   เอี่ยมจรูญ

กรรมการ

 

นายอำนาจ  สิงห์ตาลกง

กรรมการและเหรัญญิก

 

นางสาวแพรพิไล เจริญสิทธิ์กองคำ

กรรมการและเลขานุการ

 

นายวีระศักดิ์ มะประสิทธิ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

นางสาวรุจิราภรณ์ ปานแก้ว

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ