วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (The Agricultural Science Journal) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องซึ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการวิจัยและความรู้ทางการเกษตร ในฐานะที่เป็นวารสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เรายึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ส่งเสริมการเผยแพร่การค้นพบที่เป็นนวัตกรรมในสาขาวิชาการเกษตรที่หลากหลาย

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ครอบคลุมสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่หลากหลาย เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ เช่น เกษตรกลวิธาน สัตวบาล กีฏวิทยา คหกรรมศาสตร์ ปฐพีวิทยา โรคพืช พืชสวน พืชไร่ วิทยาศาสตร์การขยายพันธุ์และการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เศรษฐศาสตร์เกษตร วิศวกรรมเกษตร สัตว์น้ำ ป่าไม้ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม

เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยที่หลากหลาย วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรมีหมวดหมู่บทความที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้:

 • บทความวิจัย (Research Article): การศึกษาวิจัยต้นฉบับเชิงลึกที่เอื้อต่อความก้าวหน้าของความรู้ด้านการเกษตร
 • บทความปริทัศน์ (Review Article): การสำรวจนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมซึ่งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า
 • การสื่อสารสั้น (Short Communication): การนำเสนอผลการวิจัยที่มีผลกระทบอย่างกระชับ

ผู้แต่ง (Authors) ควรปฏิบัติตามมาตรฐานและรูปแบบการเขียนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อให้แน่ใจว่าต้นฉบับของตนมีความชัดเจนและมีเนื้อหาสอดคล้องกันภายในต้นฉบับ ทั้งผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewers) ประเมินบทความจะไม่เปิดเผยตัวตนตลอดกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นกลางในการดำเนินงานของวารสาร  วารสารของเราเป็นแพลตฟอร์มแห่งความร่วมมือ ส่งเสริมความเป็นเลิศในการวิจัยทางการเกษตร และ สนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาสาขาวิทยาศาสตร์ที่สำคัญนี้

 

การประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review Process)

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรใช้กระบวนการประเมินบทความอย่างเข้มงวดและเป็นกลาง ต้นฉบับที่ส่งมาทั้งหมดผ่านการประเมินอย่างละเอียดโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ ความเป็นต้นฉบับ และความสำคัญของงานวิจัย ระบบการตรวจสอบแบบปกปิดสองทาง (double-blind review system) ของวารสารใช้รักษาความเป็นนิรนามของทั้งผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับประกันการประเมินที่เป็นกลาง

โครงสร้างสำหรับกระบวนการประเมินบทความ (Structure for the Peer-Review Process):

1. การส่งบทความต้นฉบับ

 • ผู้แต่ง (Authors) ส่งต้นฉบับผ่านระบบส่งวารสารออนไลน์
  (https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ASJ/about/submissions)
 • ต้นฉบับที่ส่งมาได้รับการประเมินเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขอบเขตของวารสาร หาก (1) ต้นฉบับที่ส่งมาต้องมีการแก้ไขจะถูกส่งกลับไปยังผู้แต่งพร้อมคำแนะนำ (2) ต้นฉบับที่ส่งมาได้รับการตรวจสอบแล้วจะดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนการมอบหมายบรรณาธิการ และ (3) หากเกินขอบเขตก็จะถูกปฏิเสธ

2. การกำหนดบรรณาธิการ:

 • หัวหน้ากองบรรณาธิการ (Editor in Chief) หรือบรรณาธิการจัดการ (Handling Editor)มอบหมายต้นฉบับที่ส่งมาให้กับ รองบรรณาธิการ (Associate Editor) หรือ บรรณาธิการส่วน (Section Editor) ที่เหมาะสม

3. การประเมินเบื้องต้น:

 • บรรณาธิการที่ได้รับมอบหมายดำเนินการประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของต้นฉบับสำหรับการตรวจทานโดยผู้รู้ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาประเมินคุณภาพทางวิทยาศาสตร์และความถูกต้องของต้นฉบับ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการคัดเลือกจากความเชี่ยวชาญและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

4. การพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินต้นฉบับ โดยพิจารณาจากความเป็นต้นฉบับ วิธีการ ความเกี่ยวข้อง และความสำคัญต่อข้อมูล (ภายใน 30 วัน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำติชม ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำที่สร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุงความชัดเจนและความเข้มข้นของในเนื้อหาของต้นฉบับบทความ

5. การตัดสินใจของกองบรรณาธิการ
    จากความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้ตรวจทาน บรรณาธิการตัดสินใจด้านบรรณาธิการ ซึ่งอาจรวมถึงตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
          (ก) ยอมรับ: ต้นฉบับได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์โดยไม่มีการแก้ไขครั้งใหญ่
          (ข) การแก้ไขเล็กน้อย: ผู้แต่งจะถูกขอให้ทำการแก้ไขเล็กน้อยตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
          (ค) การแก้ไขครั้งใหญ่: ผู้แต่งจะถูกขอให้ทำการแก้ไขจำนวนมากตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
          (ง) ปฏิเสธ: ต้นฉบับไม่เป็นไปตามมาตรฐานของวารสารและไม่เหมาะสำหรับการตีพิมพ์

6. การแก้ไขของผู้เขียน

 • หากมีการร้องขอให้แก้ไข ผู้แต่งจะได้รับกรอบเวลาเฉพาะ (ภายใน 30 วัน) เพื่อแก้ไขความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

7. การทบทวนรอบที่สอง (ถ้ามี):

 • ในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขครั้งใหญ่ ต้นฉบับที่แก้ไขอาจได้รับการตรวจสอบรอบที่สองเพื่อให้แน่ใจว่าข้อกังวลของผู้ตรวจสอบได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอ

8. การตัดสินขั้นสุดท้าย:

 • บรรณาธิการตรวจทานต้นฉบับที่แก้ไขแล้วและคำตอบจากผู้เขียน และตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธ

9. การยอมรับต้นฉบับ:

 • เมื่อได้รับการยอมรับแล้ว ต้นฉบับจะผ่านการจัดรูปแบบขั้นสุดท้ายและการแก้ไขภาษาเพื่อให้แน่ใจว่ามีความชัดเจนและสอดคล้องกัน

10. การเผยแพร่:

 • ต้นฉบับที่ได้รับการยอมรับและจัดรูปแบบแล้วจะได้รับการเผยแพร่ทางออนไลน์ หรือในรูปสิ่งพิมพ์ ให้ชุมชนวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงได้

11. ภายหลังการเผยแพร่:

 • บทความที่ตีพิมพ์แล้วจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารสำคัญของวารสาร และอาจได้รับการอ้างอิง และถูกอ้างอิงโดยนักวิจัยและนักวิชาการคนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒินี้มีความสำคัญในการรักษาคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ASJ) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเผยแพร่เฉพาะผลงานที่ดำเนินการอย่างดีและมีความสำคัญต่อชุมชนวิทยาศาสตร์เท่านั้น

 

ความเป็นเจ้าของและการจัดการ (Ownership and Management)

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร เป็นของและบริหารจัดการโดยสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่โดดเด่น มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการสื่อสารทางวิชาการและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร

 

การบริหารจัดการ (Governing Body)

วารสารนี้อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลของสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะกรรมการกำกับดูแลมีบทบาทสำคัญในการรับประกันว่าวารสารจะปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและวิชาการ

 

ทีมบรรณาธิการ/ข้อมูลติดต่อ (Editorial Team/Contact Information)

กองบรรณาธิการของวารสารวิทยาศาสตร์การเกษตรประกอบด้วยนักวิชาการและนักวิจัยที่มีชื่อเสียงซึ่งอุทิศตนเพื่อชี้แนะเนื้อหาและขั้นตอนการตีพิมพ์ของวารสาร หากมีข้อสงสัย ต้องการส่งผลงาน หรือต้องการสื่อสารกับเรา โปรดติดต่อกองบรรณาธิการของเราที่  thaiagrisci@gmail.com หรือติดต่อสำนักวารสารฯ ห้อง 717 ชั้น 7 อาคารวชิรนันท์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2579-0588, 0-2579-6130 หรือโทรสารหมายเลข 0 -2579-6152.

 

ลิขสิทธิ์และการขออนุญาต (Copyright and Licensing)

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรปฏิบัติตามนโยบายลิขสิทธิ์ที่เข้มงวด ผู้เขียนรักษาลิขสิทธิ์ของงานตีพิมพ์ของตน โดยให้สิทธิ์แก่วารสารสำหรับการเผยแพร่ การเข้าถึงแบบเปิด ผู้อ่านควรจะอ้างอิงและแบ่งปันบทความที่มีที่มาที่เหมาะสม

 

ค่าธรรมเนียมผู้เขียน (Author Fees)

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรดำเนินการตามนโยบายที่เป็นมิตรต่อผู้เขียนโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการส่งหรือค่าดำเนินการบทความ (APCs) ผู้เขียนสามารถส่งผลงานไปยังวารสารได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างโอกาสในการเผยแพร่ความรู้ที่เท่าเทียมกัน

 

กระบวนการระบุและจัดการกับข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติผิดในการวิจัย (Process for Identification of and Dealing with Allegations of Research Misconduct)

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรให้ความสำคัญกับข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติผิดในการวิจัยอย่างจริงจัง ข้อกล่าวหาใดๆ ดังกล่าวจะถูกสอบสวนทันทีโดยทีมบรรณาธิการของวารสาร และหากจำเป็น ให้ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

 

จริยธรรมการตีพิมพ์เผยแพร่ (Publication Ethics)

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด และคาดหวังให้เกี่ยวข้องกับบทความทั้งหมดซึ่งรวมถึงผู้แต่ง ผู้ทรงคุณวฒิ และบรรณาธิการ ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด ไม่ยอมรับการขโมยความคิด การสร้างข้อมูล และพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณทุกรูปแบบ

 

กำหนดการเผยแพร่ (Publishing Schedule)

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรกำหนดการเผยแพร่ปกติ โดยออกสามฉบับต่อปี โดย ฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 ในเดือนกันยายน-ธันวาคม

 

การเข้าถึง (Access)

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรรองรับผู้อ่านที่หลากหลาย ผ่านรูปแบบสิ่งพิมพ์ (ISSN 1025-0507) และออนไลน์ (ISSN 2697-4770) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเผยแพร่งานวิจัยที่ทันสมัยในด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรทั่วโลกอย่างกว้างขวาง ในฐานะที่เป็นวารสารแบบเปิดให้เข้าถึงได้ ความมุ่งมั่นของเราในการเข้าถึงแบบไม่จำกัดทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เผยแพร่ทั้งหมดได้อย่างอิสระและง่ายดาย โดยไม่ต้องพบกับอุปสรรคในการสมัครสมาชิกหรือมีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง แนวทางการเข้าถึงแบบเปิดนี้ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้อย่างเท่าเทียม ส่งเสริมความร่วมมือและผลักดันความก้าวหน้าในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร

 

การเก็บรักษาบทความ (Archiving) 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาบทความที่ตีพิมพ์ในระยะยาว วารสารของเราถูกเก็บถาวรในที่เก็บข้อมูลดิจิทัลที่มีชื่อเสียงเพื่อให้แน่ใจว่างานวิชาการจะพร้อมใช้งานตลอดไป

 

แหล่งรายได้ (Revenue Sources)

ในปัจจุบัน แหล่งที่มาของรายได้หลักในการสนับสนุนการดำเนินงานของวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ได้แก่ การสนับสนุนจากสถาบัน ทุนสนับสนุน และ ความร่วมมือกับองค์กรวิชาการและการวิจัย ผ่านสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์

 

การโฆษณา (Advertising)

เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์การอ่านที่ไม่เป็นการรบกวน วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรไม่ได้รวมโฆษณาไว้ในหน้าต่างๆ

 

การตลาดทางตรง (Direct Marketing)

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาดโดยตรง เนื่องจากเรามุ่งเน้นที่การสื่อสารทางวิชาการและการเผยแพร่ผลการวิจัยที่มีค่าเท่านั้น

 

เรายินดีต้อนรับ ผู้เขียน นักวิจัย และ ผู้อ่าน จากชุมชนเกษตรทั่วโลกเพื่อการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ร่วมกับวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร การมีส่วนร่วมของท่านจะช่วยเสริมความรู้โดยรวม ในด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ส่งเสริมความก้าวหน้า และการพัฒนาที่ยั่งยืนในสาขานี้