วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรเป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) มีการตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ทุก 4 เดือน โดยฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม และ ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม (ISSN 2697-4770 (Online) และ ISSN 1025-0507 (Print)) โดยคลอบคลุมเนื้อหาวิชาการทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ได้แก่ เกษตรกลวิธาน สัตวบาล กีฎวิทยา คหกรรมศาสตร์ ปฐพีวิทยา โรคพืช พืชสวน พืชไร่นา ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ เศรษฐศาสตร์เกษตร วิศวกรรมเกษตร สัตว์น้ำ ป่าไม้ นิเวศน์วิทยาและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม โดยบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ประกอบด้วย บทความวิจัยสั้น (Short communication) บทความวิจารณ์ (Review article) และ บทความวิจัย (Research article) โดยมีแบบฟอร์มการเขียนบทความสำหรับผู้เขียนที่ชัดเจนตามรูปแบบของสากล และปกปิดชื่อผู้เขียนและผู้ตรวจทานทั้งสองฝ่าย สำหรับผู้สนใจบทความสามารถเข้าถึงเนื้อหาผลงานตีพิมพ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open access)

 

ความเป็นมา

       1. สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2525 โดยศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ มีชื่อย่อว่า ส.วก.ท. หรือ ASST

       2. ชื่อภาษาอังกฤษ : The Agricultural Science Society of Thailand under The Patronage of Hiss Majesty The King

      3. ที่ตั้ง : สำนักงานวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ห้อง 717 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ : 0-2942-8600-3  โทรสาร : 0-2562-033ค

 

วัตถุประสงค์

สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

      1. ส่งเสริม เผยแพร่ และสนับสนุนความสำคัญของงานวิจัย และการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร

      2. เป็นสื่อกลางในการติดต่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้เอกสารการวิจัย ผลงาน ข้อสังเกต และประสบการณ์ระหว่างสมาชิกทั้งในและนอกประเทศ

      3. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ความก้าวหน้า ชื่อเสียง และเกียรติคุณในด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรของประเทศไทยในทุกด้าน

      4. ร่วมมือกับสมาคม องค์การ หรือสถาบันอื่นๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา การประกอบอาชีพ วัฒนธรรม และมนุษย์ในการเสนอแนะกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร

      5. ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก

      6. ส่งเคราะห์สมาชิก อนุสมาชิกในด้านสวัสดิการต่างๆ แล้วแต่กรณี

 

กิจกรรมเพื่อสังคมและพัฒนาการเกษตร

      1. จัดประชุมสัมมนาวิชาการร่วมกับสาขาวิชาการต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร เช่น การประชุมพืช ผัก ผลไม้ ฮอร์โมนพืช และถั่วลิสง

      2. จัดประชุมนานาชาติในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร เช่น ประชุมสัมมนาดินเค็มนานาชาติ และประชุมสัมมนาถั่วเหลืองโลก

      3. คัดเลือกบุคคลที่ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศให้เป็นนักวิทยาศาสตร์เกษตรดีเด่นประจำปี

      4. มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการเกษตรของประเทศไทย ที่ได้อุทิศตนเพื่อความเจริญและก้าวหน้าของการเกษตรไทย

      5. มอบเกียรติบัตรยกย่องสื่อมวลชนที่ช่วยส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ แบ่งเป็น 4  สาขา คือ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และวารสารที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

      6. ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยมอบเกียรติบัตรยกย่องสวนผลไม้เพื่อการส่งออกที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการการเกษตรสมัยใหม่

      7. จัดทำวารสารการเกษตรภาคภาษาไทย ปีละ 3 ฉบับ และภาคภาษาอังกฤษ ปีละ  4 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางด้านวิทยาการเกษตรแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป