เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หรือหากมีกรุณาอธิบายในข้อความส่งถึงบรรณาธิการ).
 • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ OpenOffice, Microsoft Word หรือ RTF
 • มีการให้ URLs สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
 • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16 pt(ในภาษาไทย) และ 12 pt (ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้นิพนธ์ (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสมในบทความ ให้เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร
 • บทความเตรียมตามข้อกำหนดของวารสารฯ ทั้งในแง่ของรูปแบบและการอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)
 • ผู้แต่งต้องแนบไฟล์แบบฟอร์มขอส่งบทความวิจัย

คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง

วารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการเกษตร 

วารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการเกษตร (Agricultural Science and Innovations Journal; ASIJ) จัดพิมพ์โดยสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวารสารที่เผยแพร่ (1) บทความวิจัย (Research Article) (2) บทความปริทัศน์ (Review Article) และ (3) บทความวิจัยสั้น (Short Communication) มานานกว่า 40 ปี
วารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการเกษตร เปลี่ยนชื่อจากวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal)  ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปีที่ 55 (มกราคม 2567) ขณะที่วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรเปลี่ยนจากข่าวสารวิทยาศาสตร์การเกษตร (Asst Newsletter) ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปีที่ 30 (มกราคม 2540)

วัตถุประสงค์: วารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการเกษตร มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของการวิจัยทางการเกษตรและเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยในด้านการเกษตร พยายามส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรแบบยั่งยืน และการแก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการสนับสนุนการพัฒนานโยบายนวัตกรรมและการตัดสินใจด้านการเกษตรอย่างรอบรู้ วารสารเน้นย้ำถึงความสำคัญของมุมมองที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเติบโตของนักวิจัยรุ่นใหม่ ส่งเสริมความซื่อสัตย์และจริยธรรมทางวิชาการ และพันธกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อกำหนดในการส่งต้นฉบับไปยังวารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการเกษตร:

 1. ขอบเขตการวิจัย: วารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการเกษตรยินดีรับบทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทความสั้นๆ ที่ครอบคลุมสาขาวิชาการเกษตรหลากหลายสาขา รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เกษตรกลวิธาน สัตวบาล กีฏวิทยา คหกรรมศาสตร์ ปฐพีวิทยา โรคพืช พืชสวน พืชไร่นา ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ เศรษฐศาสตร์เกษตร วิศวกรรมเกษตร สัตว์น้ำ ป่าไม้ นิเวศน์วิทยาและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร และ อุตสาหกรรมเกษตร
 2. ความเป็นต้นฉบับ: ผลงานต้องเป็นต้นฉบับผลงานวิชาการที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่อื่นมาก่อน ต้นฉบับที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในที่อื่นจะไม่ได้รับการยอมรับ
 3. รูปแบบ: บทความต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบที่วารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการเกษตรกำหนดอย่างเคร่งครัด
 4. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม: ผู้แต่งควรปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมระดับสูงในการวิจัย และรายงานผลการวิจัย ห้ามคัดลอกผลงานหรือประพฤติผิดจรรยาในการวิจัยทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด
 5. การประพันธ์: ระบุชื่อ สังกัด และข้อมูลการติดต่อของผู้เขียนทั้งหมดให้ชัดเจน ต้องระบุผู้เขียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และต้องระบุรายละเอียดการติดต่อให้ครบถ้วน
 6. ข้อมูลเพิ่มเติม: หากจำเป็น ผู้แต่งอาจรวมข้อมูลเพิ่มเติม ตัวเลข หรือตารางเพื่อสนับสนุนการค้นพบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารเหล่านี้ได้รับการกล่าวถึงอย่างชัดเจน และจัดเตรียมไว้ในไฟล์แยกต่างหาก
 7. จดหมายปะหน้า: ผู้แต่งควรเขียนจดหมายปะหน้าให้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งต้นฉบับ แนะนำงานวิจัยของผู้แต่งโดยสังเขป และอธิบายความสำคัญต่อชุมชนวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการเกษตร
 8. ขั้นตอนการส่งผลงาน: ผู้แต่งส่งต้นฉบับทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบส่งวารสารออนไลน์ ตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ ที่ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ASJ/about/submissions 

หลักเกณฑ์ทั่วไป:

 1. ควรเตรียมต้นฉบับโดยใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) ความยาวของบทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ไม่ควรเกิน 15 หน้า ส่วนบทความวิจัยขนาดสั้น (Short Communication) ควรจำกัดไว้ที่ 4 หน้า
 2. แบบอักษรที่ต้องการพิมพ์คือ "TH Sarabun New" (ติดตามรูปแบบการพิมพ์ได้ที่เว็บไซต์ของวารสาร: http://agscij.agr.ku.ac.th/)
 3. เค้าโครงต้นฉบับควรจัดให้ชิดซ้ายบนกระดาษขนาด Letter (18.5 × 25.5 ซม.) โดยมีระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 บรรทัด ควรมีหมายเลขบรรทัดต่อเนื่องกันตลอดทั้งเอกสาร
 4. สำหรับตารางและรูปภาพที่ใช้ในบทความ โปรดแนบไฟล์ต้นฉบับของตาราง และ รูปภาพควรอยู่ในรูปแบบ TIFF หรือ JPEG ที่มีความละเอียด อย่างน้อย 300 dpi ขึ้นไป
 5. ใช้เส้นประ (–) เพื่อคั่นตัวเลขในเนื้อหา หลีกเลี่ยงการใช้ยัติภังค์ (-)
 6. ใช้ตัวเอียงชื่อสกุลและสปีชีส์ในภาษาละติน รวมทั้งชื่อของเอนไซม์ นอกจากนี้ ใช้หน่วยในระบบ SI สำหรับการวัดทั้งหมด

แนวทางการเตรียมต้นฉบับ:

 1. ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมชื่อเรื่องย่อ เพื่อใช้เป็นหัวเรื่องทั้งสองภาษา
 2. ชื่อผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อเต็มของผู้แต่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. หน่วยงานของผู้แต่ง ให้ระบุชื่อหน่วยงาน จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. บทคัดย่อ เตรียมบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาว 250-300 คำ โดยจัดหัวข้อ "ความเป็นมาและวัตถุประสงค์" "วิธีการดำเนินวิจัย" "ผลการวิจัย" และ "สรุป" สำหรับบทคัดย่อภาษาไทย และ "Background and Objectives", "Methodology", " Main Results" และ "Conclusions" สำหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ รวมคำค้นหาสูงสุด 5 คำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 5. บทนำ ระบุคำนำที่เน้นความสำคัญ ที่มา และวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 6. วัสดุและวิธีการ: อธิบายวิธีการศึกษาทีละขั้นตอน ได้แก่ หน่วยทดลอง แผน สมการสถิติ พร้อมคำอธิบาย สำหรับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือสัตว์ ให้ระบุหมายเลขที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ของสถาบัน
 7. ผลการทดลองและการอภิปราย: นำเสนอผลการทดลองและวิจารณ์ แสดงรูปภาพและตารางเป็นภาษาอังกฤษและอ้างอิงตามเนื้อหาในเนื้อหา โดยใช้คำว่า "รูป" สำหรับรูปภาพ และ "ตาราง" สำหรับตาราง
 8. บทสรุป: สรุปผลการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ซ้ำซ้อนกับผลการศึกษาและส่วนการอภิปราย
 9. กิตติกรรมประกาศ: เลือกที่จะใส่ย่อหน้าหนึ่งหน้าสั้น ๆ เพื่อรับทราบแหล่งทุนวิจัย บุคคล และองค์กรที่สนับสนุนหรือเข้าร่วมในการวิจัย
 10. การอ้างอิง: แสดงรายการอ้างอิงทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ หากอ้างอิงเอกสารเป็นภาษาไทย ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษและใส่ "(in Thai)" ในแต่ละเอกสารอ้างอิง เรียงตัวอักษรอ้างอิงตามนามสกุลของผู้แต่งคนแรก เพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนการอ้างอิงตรงกับเนื้อหา

การเขียนเอกสารอ้างอิง

1. การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา: ใช้นามสกุลของผู้แต่งคนแรก แล้วตามด้วยปี เช่น Keonouchanh (2002), Hanna and Riley (2014) และ Pantelic et al. (2011) เป็นต้น กรณีมีผู้แต่งหลายคน ให้เรียงตามปีจากน้อยไปมาก ถ้าเป็นปีเดียวกันเรียงตามลำดับตัวอักษร คั่นเอกสารด้วยเครื่องหมาย “;” เช่น (Schukken et al., 1994; Tummaruk et al., 2001) กรณีผู้แต่งคนเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน ให้เรียงตามปี คั่นด้วยเครื่องหมาย “;” เช่น (Serenius and Stalder 2004; 2007) กรณีผู้แต่งคนเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันในปีเดียวกันให้ใช้อักษรกำกับตามลำดับคั่นด้วยเครื่องหมาย “;” เช่น (Department of Livestock Development, 2014a; 2014b)

2. การเขียนอ้างอิงในส่วนเอกสารอ้างอิง: จัดเรียงการอ้างอิงตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษตามนามสกุลของผู้แต่งคนแรกตามด้วยชื่อย่อของผู้แต่ง (รวมถึงชื่อกลาง ถ้ามี) หรือใช้ชื่อเต็มขององค์กรและปีที่พิมพ์ เมื่ออ้างอิงวารสารให้ใช้ตัวย่อที่แนะนำโดย NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/journals/) สำหรับการอ้างอิงภาษาไทย ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษและเพิ่มคำว่า "(in Thai)" ต่อท้ายการอ้างอิง ปฏิบัติตามรูปแบบการเขียนเฉพาะสำหรับเอกสารอ้างอิงแต่ละประเภทตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

หนังสือ/ตำรา

Thomas, H.S. 2018. Storey's Guide to Raising Beef Cattle: Health, Handling, Breeding. 4th edition. Storey Publishing, Massachusetts, USA. 320 pp.

หนังสือที่มีผู้แต่งเฉพาะ

แต่ละบท

Singh, P.K., P. Singh, R.P. Singh and R.L. Singh. 2021. From gene to genomics: tools for improvement of animals, pp. 13–32. In S. Mondal and R.L. Singh, eds. Advances in Animal Genomics. Academic Press, London, UK.

บทความในวารสารวิชาการ

Kerdbuathong, S., S. Thanachit and S. Anusontpornperm. 2023. Using Quantity/Intensity (Q/I) concept to estimate potassium fertilizer for sweet corn grown in Takhli soil series. Agricultural Sci. J. 54(1): 45–60. (in Thai)

Leksungnoen, P., S. Aramrak, N. Chittamart and W. Wisawapipat. 2022. Biogeochemical cycling of zinc in soil-cassava cropping system in Thailand. Geoderma. 406: 115496. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.115496.

บทความในเอกสาร

การประชุมวิชาการ

Tanutong, A., P. Rujirapongchai, P. Ekkathin, T. Mahawong and A. Chindakul. 2023. Efficiency of post-emergence herbicide on weed control in Musa (AAA) ‘Kluai Hom Thong’. In Proc. the 61st Kasetsart University Annual Conference, March 1–3, 2023. p. 46. (in Thai)

วิทยานิพนธ์

Phun-iam, M. 2018. Management of Major Plant Nutrients and Soil Organic Amendment in Cassava Crop Practice. PhD Thesis, Kasetsart University, Bangkok.

บทความในเว็บไซต์

Office of Agricultural Economics. 2022. Cassava production data. Available Source: https://www.oae.go.th, November 30, 2022. (in Thai)

การส่งต้นฉบับ

ผู้แต่งต้องส่งไฟล์ต้นฉบับที่จัดเตรียมเนื้อหาตามรูปแบบข้างต้น ถึงบรรณาธิการผ่านระบบวารสารออนไลน์ (Open Journal System) ซึ่งผู้แต่งสามารถลงทะเบียน (Register) เข้าใช้งานระบบได้ที่ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ASJ และส่งบทความวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณา (Make a Submission) ประกอบด้วย
   1. ไฟล์ต้นฉบับทั้งรูปแบบ Doc และ PDF
   2. ไฟล์ภาพ
   3. ไฟล์แบบฟอร์มขอส่งบทความวิจัย

การตรวจแก้ไขและการยอมรับการเผยแพร่

 1. การสื่อสารทั้งหมดกับผู้แต่งเกี่ยวกับการแก้ไขหรือการยอมรับ/ปฏิเสธสิ่งพิมพ์จะดำเนินการผ่านระบบวารสารออนไลน์
 2. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับที่ส่งเข้ามาทุกฉบับตามที่เห็นสมควร ต้นฉบับที่แก้ไขแล้วจะถูกส่งไปยังผู้แต่งเพื่อตรวจสอบและยืนยันก่อนเผยแพร่
 3. เมื่อบทความได้รับการเผยแพร่แล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้แต่งทราบถึงการตีพิมพ์และให้สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์บทความในรูปแบบ PDF ผ่านระบบวารสารออนไลน์

สำเนาต้นฉบับ 

กองบรรณาธิการจะส่ง Reprint ผลงานวิจัยในรูปแบบ PDF เมื่อบทความได้รับพิจารณาตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว

รูปแบบการพิมพ์

เอกสารดาวน์โหลด (MS WordPDF)