สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์

นายกสมาคม : รองศาสตราจารย์ ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร
อุปนายก : ดร. ปกรณ์ สุจเร 
เลขาธิการรองศาสตราจารย์ ดร. พัชรียา บุญกอแก้ว
นายทะเบียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี
เหรัญญิก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ ร่มแก้ว

 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

บรรณาธิการ :              รองศาสตราจารย์ ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บรรณาธิการจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                      นางสาวแพรว เที่ยงพิมล                                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองบรรณาธิการ :      ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร. เมธา วรรณพัฒน์       มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                     ศาสตราจารย์ ดร. เจริญศักดิ์ โรจน์ฤทธิ์พิเชษฐ์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                     ศาสตราจารย์ ดร. ชาญวิทย์ วัชรพุกก์                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                     ศาสตราจารย์ ดร. เอิบ เขียวรื่นรมย์                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                     ศาสตราจารย์ ดร. อังสุมาลย์ จันทราปัตย์              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                     ศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี สุทธิประการ                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                     ศาสตราจารย์ ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                     ศาสตราจารย์ ดร. สายชล เกตุษา                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                     ศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                     ศาสตราจารย์ ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                     ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ทวีชัย                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                     รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์