วารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการเกษตร

 

บรรณาธิการ​ (Editor in Chief)

ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(agrskk@ku.ac.th)

 

รองบรรณาธิการ​ (Associate Editor)

ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(agrtts@ku.ac.th)

 

บรรณาธิการจัดการ​ (Managing Editor)

แพรว เที่ยงพิมล
อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(praewt@tu.ac.th)

 

กองบรรณาธิการ​ (Editorial Board)

เมธา วรรณพัฒน์
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(metha@kku.ac.th)

 

เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(agrcsr@ku.ac.th)

 

ชาญวิทย์ วัชรพุกก์
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Cvajrabukka589@gmail.com)

 

เอิบ เขียวรื่นรมย์
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(agrrbk@ku.ac.th)

 

อังศุมาลย์ จันทราปัตย์
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(agramc@ku.ac.th)

 

อัญชลี สุทธิประการ
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(agrals@ku.ac.th)

 

อุทัยรัตน์ ณ นคร
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ffisurn@ku.ac.th)

 

สายชล เกตุษา
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(agrsck@ku.ac.th)

 

สัญชัย จตุรสิทธา
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(sanchai.j@cmu.ac.th)

 

ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(faasthc@hotmail.com)

 

นิพนธ์ ทวีชัย
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(agrnpt@ku.ac.th)

 

สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(fforsok@ku.ac.th)

 

นาตยา มนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(nattaya.mo@kmitl.ac.th)

 

บรรณาธิการ​เทคนิค (Technical Editor)

ธีรพงศ์ ใจชาญสุขกิจ
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(teerapong.j@rmutsb.ac.th)