ผลสะสมของวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธร

Main Article Content

สรวิชญ์ ฉัตรแก้ววรกุล
สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
ศุภิฌา ธนะจิตต์
เอิบ เขียวรื่นรมย์
มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม

บทคัดย่อ

ทำการศึกษาในแปลงเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทดสอบผลสะสมของการใส่มูลไก่แกลบ กากแป้งมันสำปะหลัง และเปลือกดินมันสำปะหลังต่อเนื่อง 7 ปี ต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารในมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ในชุดดินยโสธรที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ ตำรับการทดลอง ได้แก่ ไม่ใส่วัสดุปรับปรุงดิน (T1) ใส่มูลไก่แกลบ (T2) กากแป้งมันสำปะหลัง (T3) เปลือกดินมันสำปะหลัง (T4) ส่วน T5 = T2 + T3 และ T6 = T2 + T4 แต่ละชนิดในอัตรา 6.25 ตันต่อเฮกตาร์ ผลการศึกษาในปีที่ 7 พบว่า การใส่มูลไก่แกลบร่วมกับเปลือกดินมันสำปะหลัง (T6) ให้ผลผลิตหัวมันสำปะหลังสดและผลผลิตแป้งสูงที่สุดอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) แต่ไม่แตกต่างกับการใส่วัสดุปรับปรุงดินในตำรับอื่น (T2–T5) การใส่วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินทุกตำรับการทดลองให้ผลผลิตหัวมันสำปะหลังสดและผลผลิตแป้งสูงกว่าการไม่ใส่วัสดุปรับปรุงดินร้อยละ 108.0–140.7 และร้อยละ 89.9–128.6 ตามลำดับ การใส่มูลไก่แกลบร่วมกับกากแป้งมันสำปะหลัง (T5) ส่งผลให้ชีวมวลส่วนเหนือดิน (เหง้า ลำต้น และกิ่งก้านใบ) สูงกว่าการไม่ใส่วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน (T1) อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.05) โดยภาพรวมการใช้มูลไก่แกลบร่วมกับเศษเหลือทิ้งทั้ง 2 ชนิด (T5–T6) ยังทำให้มันสำปะหลังมีการดูดใช้ธาตุอาหารในทุกส่วนของมันสำปะหลังสูงกว่าตำรับอื่นค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นว่า การใส่วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินต่อเนื่องหลายปีส่งผลสะสมเชิงบวกต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารในมันสำปะหลังอย่างชัดเจน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Anusontpornperm, S., S. Nortcliff and I. Kheoruenromne. 2009. Interpretability comparison between soil taxonomic and fertility capability classification units: a case of some major cassava soils in northeast, Thailand. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 43(5): 9–18.

Bainbridge, Z., K. Tomlins, K. Wellings and A. Westby. 1996. Methods for Assessing Quality Characteristics of Non-grain Starch Staples. (Part 2. Field Methods). Natural Resources Institute, Chatham, UK.

Bardsley, C.E. and J.D. Lancaster. 1965. Sulfur, pp. 1102–1116. In C.A. Black, ed. Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. Agronomy No. 9. American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin, USA.

Boonrawd, S., S. Anusontpornperm, S. Thanachit, I. Kheoruenromne and N. Janjirawuttikul. 2021. Characteristics and fertility capability of cassava growing soils under different annual rainfall conditions in northeast Thailand. Khon Kaen Agr. J. 49(4): 1034–1046.

Bray, R.H. and L.T. Kurtz. 1945. Determination of total organic and available forms of phosphorus in soil. Soil Sci. 59(1): 39–45.

Chaem-Ngern, C., S. Anusontpornperm, S. Thanachit and I. Kheoruenromne. 2020. Response of cassava, Huay Bong 80 variety, grown in an Ustic Quartzipsamment, to chicken manure and potassium fertilizer. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 51(22): 2765–2777.

Chapman, H.D. 1965. Cation-exchange capacity, pp. 891–901. In C.A. Black, ed. Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. Agronomy No. 9. American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin, USA.

Howeler, R.H. 2014. Sustainable Soil and Crop Management of Cassava in Asia: A Reference Manual. CIAT Publication No. 389. The International Center for Tropical Agriculture (CIAT), The Nippon Foundation, Cali, Colombia.

Hy, N.H., P.V. Bien, N.T. Dang and T. Phien. 1998. Recent progress in cassava agronomy research in Vietnam, pp. 235–256. In R.H. Howeler, ed. Proc. the 5th Regional Workshop: Cassava Breeding, Agronomy and Farmer Participatory Research in Asia, 3–8 November 1996. Hainan, China.

Imas, P. and K.S. John. 2013. Potassium nutrition of cassava. e-ifc No. 34. International Potash Institute, Zug, Switzerland.

Intawichai, Y., S. Anusontpornperm, I. Kheoruenromne, S. Thanachit and P. Petprapai. 2016. Response of cassava, Huay Bong 80 variety, to cassava tails and stalk, and soil inorganic amendments. Agricultural Sci. J. 47(3): 317–327. (in Thai)

International Fertilizer Industry Association. 1992. IFA World Fertilizer Use Manual. International Fertilizer Industry Association, Paris, France.

Jackson, M.L. 1965. Soil Chemical Analysis: Advanced Course. Department of Soils, University of Wisconsin, Wisconsin, USA.

Jitkhamen, S., S. Anusontpornperm, S. Thanachit, I. Kheoruenromne and M. Phun-iam. 2021. Response of cassava, Huay Bong 80 variety, to potassium fertilizer in Warin soil series amended with cassava tails and stalk for 2 consecutive years. Agricultural Sci. J. 52(2): 164–184. (in Thai)

Johnson, C.M. and A. Ulrich. 1959. Analytical methods for use in plant analysis, pp. 26–78. Bulletin of the California Agricultural Experiment Station No. 766. Berkeley, California, USA.

Klongtham, R., S. Anusontpornperm, S. Thanachit and I. Kheoruenromne. 2020. Cumulative effect of chicken manure, cassava starch manufacturing wastes and chemical fertilizer on cassava grown in Yasothon soil series. Khon Kaen Agr. J. 48(6): 1292–1303. (in Thai)

Meewassana, E., S. Anusontpornperm, I. Kheoruenromne and A. Suddhiprakarn. 2010. Characteristics of plough pan under cassava production areas in Nakhon Ratchasima province. Khon Kaen Agr. J. 38(3): 205–214. (in Thai)

Ministry of Commerce. 2022. Thai product exportation sorted by value between 2018–2021 (January-December). Available Source: http://www.ops3.moc.go.th/export/recode_export_rank/report.asp, April 5, 2022. (in Thai)

Murphy, J. and J.P. Riley. 1962. A modified single solution method for determination of phosphate in natural waters. Anal. Chim. Acta 27: 31–36.

National Soil Survey Center. 1996. Soil Survey Laboratory Methods Manual. Soil Survey Investigations Report No. 42 Version 3.0. Natural Resources Conservation Service, United States Department of Agriculture, Washington, D.C., USA.

Nilnoree, T., S. Anusontpornperm, S. Thanachit, I. Kheoruenromne and P. Petprapai. 2016. Effect of chicken manure and organic wastes from cassava starch manufacturing plant on cassava grown on Dan Khun Thot soil. Khon Kaen Agr. J. 44(1): 167–178.

Nopphan, C., S. Thanachit, S. Anusontpornperm and I. Kheoruenromne. 2017. Effect of deep placement organic soil conditioners on soil aggregate distribution, carbon sequestration and yield of cassava in a Yasothon soil. Khon Kaen Agr. J. 45(1): 57–70. (in Thai)

Office of Agricultural Economics. 2022. Industrial cassava: planting area, number of household, and average provincial planting area per household in 2022. Available Source: https://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/prcaidata/files/Casava%20Holdland%2063.pdf, April 5, 2022. (in Thai)

Phun-iam, M., S. Anusontpornperm, S. Thanachit and I. Kheoruenromne. 2018. Yield response of cassava Huay Bong 80 variety grown in an Oxyaquic Paleustult to cassava starch waste and nitrogen fertilizer. Agr. Nat. Resour. 52(6): 573–580.

Plengsuntia, P., S. Anusontpornperm, S. Thanachit and I. Kheoruenromne. 2012. Root yield and starch content of cassava as affected by different fertilizer formulas and chicken manure. In Proc. the 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17–19 October 2012. Chiang Mai, Thailand.

Pratt, P.F. 1965. Potassium, pp. 1022–1030. In C.A. Black, ed. Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. Agronomy No. 9. American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin, USA.

Prombut, N., S. Anusontpornperm, S. Thanachit, I. Kheoruenromne and M. Phun-Iam. 2022. Response of cassava to potassium fertilization in a tropical sandy Typic Paleustult amended with burnt rice husk for two-consecutive years. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 53(14): 1823–1840.

Sittibusaya, C. 1996. Strategies of Developing Fertilizer Recommendations for Field Crops. Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand. (in Thai)

Sunsangjaroen, W., S. Anusontpornperm, S. Thanachit and I. Kheoruenromne. 2014. Modification of soil criteria for suitability assessment in cassava and sugarcane growing areas of northeast, Thailand. In Proc. the 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40), 2–4 December 2014, Khon Kaen, Thailand.

Thomas, G.W. 1982. Exchangeable cations, pp. 159–165. In A.L. Page, ed. Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. 2nd edition. Agronomy No. 9. American Society of Agronomy, Inc., Soil Science Society of America, Inc., Madison, Wisconsin, USA.

Vanlauwe, B., P. Pypers and N. Sanginga. 2008. The potential of integrated soil fertility management to improve the productivity of cassava-based systems. In Proc. the First Scientific Meeting of the Global Cassava Partnership. Cassava: Meeting of the Challenges of the New Millennium, 21–25 July 2008, Ghent, Belgium.

Walkley, A. and I.A. Black. 1934. An examination of Degtjareff method for determining soil organic matter, and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Sci. 37(1): 29–38.

Westerman, R.L. 1990. Soil Testing and Plant Analysis. 3rd edition. Soil Science Society of America, Inc., Madison, Wisconsin, USA.