แนวทางการศึกษาคุณสมบัติการเป็นเชื้อเพลิงของก้อนวัสดุที่ใช้เพาะเห็ดแล้วเพื่อนำมาใช้กับเทคโนโลยี แก๊สซิฟิเคชัน

Authors

  • พิมพา โจนทาวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • สุริสา อินอุด นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • รวิภา ยงประยูร อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีกรจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • พิบูลย์ หม่องเชย อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Keywords:

คุณสมบัติการเป็นเชื้อเพลิง, ก้อนวัสดุที่ใช้เพาะเห็ดแล้ว, เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน, Fuel property, Mushroom substrate waste, Gasification technology

Abstract

-

 

The Property Study Approach of Mushroom Substrate Waste for Gasification Technology

The aim of this approach is to study about the properties of mushroom substrate waste for each gasification technologies. This study is focus on mushroom substrate waste fuel properties, heat capacity, charcoal constant, ash and evaporated substance when the moisture is varied. The expected benefit suggest for renewable energy technology application and agriculture process waste reduction.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย