การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในการแปรรูปอาหาร (Ohmic Heating in Food Processing)

Main Article Content

ฤทธิชัย อัศวราชันย์

Article Details

How to Cite
อัศวราชันย์ ฤ. (2015). การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในการแปรรูปอาหาร (Ohmic Heating in Food Processing). Journal of Food Technology, Siam University, 7(1), 11–22. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38347
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)