คุณรู้หรือไม่ .. เอนไซม์มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมผลไม้อย่างไร

Main Article Content

สมฤดี ไทพาณิชย์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ไทพาณิชย์ ส. (2015). คุณรู้หรือไม่ . เอนไซม์มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมผลไม้อย่างไร. Journal of Food Technology, Siam University, 4(1), 1–3. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38364
Section
สาระความรู้