การดัดแปรสมบัติเชิงหน้าที่ ของโปรตีนจากพืชด้วยเอนไซม์

Main Article Content

สมฤดี ไทพาณิชย์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ไทพาณิชย์ ส. (2015). การดัดแปรสมบัติเชิงหน้าที่ ของโปรตีนจากพืชด้วยเอนไซม์. Journal of Food Technology, Siam University, 6(1), 9–16. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38402
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)