ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสเตลิงในขนมปัง : Effect of Hydrocolloids on the Bread Staling

Main Article Content

นราธิป ปุณเกษม

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ปุณเกษมน. (1). ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสเตลิงในขนมปัง : Effect of Hydrocolloids on the Bread Staling. Journal of Food Technology, Siam University, 8(1), 12-20. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38421
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)