องค์ประกอบและสมบัติในการทำหน้าที่ของไข่แดง

Main Article Content

ณฐมล จินดาพรรณ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จินดาพรรณ ณ. (2015). องค์ประกอบและสมบัติในการทำหน้าที่ของไข่แดง. Journal of Food Technology, Siam University, 3(1), 14–21. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38439
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)