การใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่

Main Article Content

ปิยนุสร์ น้อยด้วง
เนตรนภา วิเลปะนะ

Abstract

ศึกษาการใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่ โดยแปรปริมาณของผงเมือก ร้อยละ 0.3, 0.4 และ 0.5 (โดยน้ำหนัก) ตามลำดับ พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณของผงเมือกจากเมล็ดแมงลักมากขึ้น มีผลทำให้ความหนืดของน้ำจิ้มไก่เพิ่มมากขึ้น เมื่อนำน้ำจิ้มไก่ที่ใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลัก ทุกสิ่งทดลองมาทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่าน้ำจิ้มไก่ที่ใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักร้อยละ 0.3 โดยน้ำหนัก ได้รับคะแนนการยอมรับสูงสุดของความชอบโดยรวม และไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P > 0.05) ในด้านความหนืดของน้ำจิ้มไก่สูตรมาตรฐานและสูตรที่ใช้ ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักร้อยละ 0.3 เมื่อนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่าปริมาณโปรตีน, ไขมัน, เถ้า, เส้นใย, ความชื้นและคาร์โบไฮเดรต เท่ากับร้อยละ 9.60, 0.10, 3.60, 8.40, 52.44 และ 25.86 ตามลำดับ และมีค่าพลังงานเท่ากับ 142.74 kcal/100 g เมื่อตรวจสอบปริมาณของจุลินทรีย์ทั้งหมด พบว่ามีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยไม่พบยีสต์ รา และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม

 

Utilization of mucilage from hairy basil seed (Ocimum canum Sims) as a stabilizer in chicken dipping sauce

This research was studied the utilization of mucilage from hairy basil seed (Ocimum canum Sims) as a stabilizer using in chicken dipping sauce. Variable dried mucilage contents of 0.3, 0.4 and 0.5% (w/w) were prepared. The results showed that the viscosity of chicken dipping sauce increased with increasing the mucilage from hairy basil seed. The optimum mucilage was found at 0.3% (w/w) which the viscosity increased significantly without any effect on overall acceptability (P>0.05). Comparing with control, dipping sauce contained 0.3% (w/w) dried mucilage was not significantly (p>0.05) affected on viscosity. Dipping sauce with mucilage contained of 9.60% protein, 0.10% fat, 3.60% ash, 52.44% moisture, 8.40% fiber and 25.86% carbohydrate, respectively. The calorie was calculated as 142.74 kcal/100g. Microbiological quality was investigated and showed that the total plate count and coliform count were lower than those of standard regulation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
น้อยด้วง ป., & วิเลปะนะ เ. (2015). การใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่. Journal of Food Technology, Siam University, 3(1), 22–29. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38440
Section
บทความวิจัย (Research Articles)