บรรณาธิการวิชาการ

 

 

ผศ.ดร.บุญเทียม

เลิศศุภวิทย์นภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บรรณาธิการบริหาร

 

 

ผศ.ดร.อาภาพงศ์

ชั่งจันทร์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

 

1. ดร.ปรีชา

จันทร์เทพ

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ดร.จริยา

กันจันทร์วงศ์

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. นางทัชชุวรรณ

เวียงพล

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

4. นางจิตรา

อาจิณกิจ

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

5. ผศ.ภาณุชัย

ประมวล

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

กองบรรณาธิการ

 

 

1.  ศ.ดร.สิงหนาท

พวงจันทน์แดง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.  ศ.ดร.บัญชา

สมบูรณ์สุข

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.  รศ.ดร.สัจจา

บรรจงศิริ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4.  รศ.ดร.เนรมิตร

สุขมณี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.  รศ.ดร.ภัคพงศ์

ปวงสุข

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6.  รศ.บำเพ็ญ

เขียวหวาน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

7.  ผศ.ดร.พีระยศ

แข็งขัน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8.  ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี

รักไทย

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

9.  ผศ.ดร.ลาวัณย์

วิจารณ์

มหาวิทยาลัยรังสิต

10. ผศ.ดร.จุไรรัตน์

คุรุโคตร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

11. ผศ.ดร.บัญชา

ทองมี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

12. ผศ.ดร.ณัฐกร

อินทรวิชะ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

13. ผศ.ดร.อติรัฐ

มากสุวรรณ์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

14. ดร.รุจ

มรกต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

15. ว่าที่ ร.ต.ดร.สมโชค

เฉตระการ

ข้าราชการเกษียณวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

16. ดร.สิทธิศักดิ์

อาจหาญ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

17. ดร.คำรณ

เดชมา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

18. นายวราพล

เกษมสันต์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เจ้าหน้าที่ประจำวารสาร

 

 

นางสาวสุธาสินี

ดีวอ

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสิทธานต์

อาจหาญ

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวรุจิรา

พินใย

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สำนักงานกองบรรณาธิการ

 

 

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

235 หมู่ 4 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทร.0-4350-1869 และ 09-4305-2211 แฟ็กซ์ 0-4350-1869

เว็บไซต์วารสารฯ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JVIA/

อีเมล์วารสารฯ jvia@nevia.ac.th