Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  • บทความนี้เป็นบทความของข้าพเจ้าเพียงผู้เดียวหรือเป็นบทความของข้าพเจ้าและผู้ที่ระบุชื่อในผลงานและได้รับความยินยอมจากผู้ที่ระบุชื่อในผลงานในการส่งบทความเพื่อการเผยแพร่
  • บทความที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาออกเผยแพร่ต้องไม่เป็นบทความที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและต้องไม่เป็นบทความที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
  • วารสารขอสงวนสิทธ์ในการรับพิจารณาบทความที่มีการจัดรูปแบบตามที่ทางวารสารกำหนดเท่านั้นและกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำรูปเล่มวารสารฯ เพื่อตีพิมพ์ตามความเหมาะสม
  • บทความข้อความภาพประกอบและตารางที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ส่งบทความกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปและไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความ

Submission Guidelines

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

 template บทความวิจัย

คำแนะนำในการเตรียม

1.เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องเป็นบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องทางด้านเกษตร อาชีวศึกษาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง และไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

2.ต้นฉบับต้องมีเนื้อเรื่องที่สมบูรณ์จบในฉบับ ควรจัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมเอกสารทั่วไป เช่น Microsoft Word ( .doc) ใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 14 pts. โดยหัวข้อใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 pts. ตัวหนา

3.บทความวิจัยควรมีหัวข้อตามลำดับดังนี้ (สำหรับบทความวิชาการหัวข้อการนำเสนอผู้เขียนสามารถกำหนดได้เองเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหา โดยสามารถใช้ Template เดียวกับบทความวิจัยได้)

ชื่อเรื่อง: ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ชื่อตำแหน่ง และหน่วยงานผู้เขียน: ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ: ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 300 คำ และให้ระบุคำสำคัญ (Keywords) เรียงตามลำดับความสำคัญไม่เกิน 5 คำ ท้ายบทคัดย่อ

บทนำ: แสดงความสำคัญของปัญหา การตรวจเอกสาร และวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย: ควรเขียนให้กระชับ และเป็นขั้นตอนที่เหมาะสม ประกอบด้วยรายละเอียดหน่วยทดลอง เทคนิคการเก็บข้อมูล แผนการทดลอง การวิเคราะห์ทางสถิติที่เหมาะสม และระบุสถานที่และช่วงเวลาดำเนินการวิจัยอย่างชัดเจน

ผลการวิจัย: บรรยายสรุปผลการวิจัย หลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนกับข้อความในตารางหรือภาพประกอบ (ถ้ามี)

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย: ควรประกอบด้วยหลักการที่ออกมาจากการวิจัยเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น ปัญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระสำคัญ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต และแนวทางที่จะนำไปใช้ประโยชน์ ข้อสรุปไม่ควรซ้ำซ้อนกับการแสดงผล แต่เป็นการสรุปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

คำขอบคุณ: (ถ้ามี) สำหรับผู้ช่วยเหลืองานวิจัย หรือการเตรียมเอกสาร (แต่มิได้เป็นผู้วิจัยร่วม)
แหล่งทุน หน่วยงานหรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง: รูปแบบ APA เขียนตามรูปแบบในข้อ 6

4.การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ให้ใช้แบบตัวเลขในวงเล็บสี่เหลี่ยมตามลำดับการอ้างอิงในเนื้อหา เช่น

“แก้วเจ้าจอม (Lignum vitae) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Guaiacum officinale L. เป็นพืชดอก โดยปกติขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด จัดเป็นพืชอนุรักษ์ [1] และในสถานการณ์ปัจจุบันจัดอยู่ในสถานะ ใกล้สูญพันธ์ [2] เป็นพันธุ์ไม้จากหมู่เกาะเวสต์อินดีส นำมาปลูกในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จัดเป็นพันธุ์ไม้ที่มีทรงพุ่มสวยงาม มีมนต์เสน่ห์ที่ทรงพุ่มสวยงามตลอดปี เป็นพันธุ์ไม้ที่มีใบขนาดเล็ก”

5.ตารางและภาพประกอบเว้นระยะห่าง 1 บรรทัดโดยจัดพิมพ์แทรกในเนื้อเรื่อง การใส่หมายเหตุ (footnote) ของตารางให้ใช้ระบบตัวเลขแสดงคำอธิบาย ชื่อตารางให้วางอยู่เหนือตาราง เช่น
ตารางที่ 1 จำนวนตัวอย่างที่พบในปริมาณเซลล์โซมาติก … ส่วนชื่อภาพประกอบให้วางอยู่ใต้ภาพ เช่น ภาพที่ 1 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรีย… การแสดงนัยสำคัญให้ใช้สัญลักษณ์ “*” หรือ “**” สำหรับ P<0.05 และ P<0.01 ตามลำดับ หน่วยในตาราง (และในเนื้อเรื่อง) ให้ใช้ระบบเมตริกซ์ โดยใช้เป็นอักษรย่อ เช่น 100%, 10 ซม., 1 มก./มล. เป็นต้น และหากมีการแสดงค่าเฉลี่ยและค่า P-value ต้องแสดงค่า standard error of mean (SEM) ประกอบ

6.เอกสารอ้างอิง (references) ซึ่งได้อ้างอิงในเนื้อเรื่องให้เขียน ดังนี้                                                

6.1 การอ้างอิงจากบทความในวารสาร (Journal)

ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า.

ตัวอย่าง

กรณีผู้แต่ง 1 คน

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. (2549). การเป็นผู้นำที่มีจริยธรรม. วารสารนักบริหาร, 26(3), 20-25.

Dubeck, L. (1990). Science fiction aids science teaching. Physics Teacher, 28, 316-318.

กรณีผู้แต่ง 2 คน

ศักดิ์ศรี รักไทย และกรณภว์ กนกลภัสกุล. (2559). การประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดประสบการณ์เรียนรู้ เรื่องการเล่นกีฬาเนตบอลสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. Thai Journal of Science and Technology, 5(3), 303-312.

Changjan, A. & Udomsamuthirun, P. (2011). The critical magnetic field of anisotropic to-band magnetic superconductors. Solid State Communications, 151, 988-992.

กรณีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

ชุติมา ไวศรายุทธ์ และคณะ. (2551). การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับเครือข่ายโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง. Thai VCML Journal, 1(1), 11-34.

Rakthai, S., et al. (2015). Creating Learning Experience Model in Environmental Chemistry for High School Students. Pathumwan Academic Journal, 5(14), 43-49.

6.2 การอ้างอิงจากหนังสือ (textbook)

ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. พิมพ์ครั้งที่ สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง

กรณีผู้แต่ง 1 คน

สุชา จันทร์เอม. (2541). จิตวิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

กรณีผู้แต่ง 2 คน

นิพนธ์ วิสารทานนท์ และจักรพงษ์ เจิมศิริ. (2541). โรคผลไม้. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6.

Okuda, M. & Okuda, D. (1993). Star trek chronology: The history of the future. New York: Pocket Books.

กรณีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

หิรัญ หิรัญประดิษฐ์ และคณะ. (2540). เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

6.3 การอ้างอิงจากเว็บไซต์

ผู้แต่ง. (ปีที่ผลิต). ชื่อเรื่อง. เข้าถึงได้จากหรือfrom แหล่งข้อมูลที่ค้นได้

ตัวอย่าง

กระทรวงสาธารณสุข. (2549). โรคโบทูลิสซึม (Botulism). เข้าถึงได้จาก https://thaigcd.ddc.moph.go.th/eid_knowledge_butolism_060324.html.

Mackenzie, Debora. (2006). Instant Expert: Bird Flu.  from https://www.newscientist.com/channel/health/birdflu/dn9944.

6.4 การอ้างอิงจากปริญญานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อปริญญานิพนธ์. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตหรือวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ชื่อมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษา).

ตัวอย่าง

วิไลพรรณ พรวิรุฬห์. (2552). สภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตามความคิดเห็นของนักศึกษา. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ).

 

6.5 การอ้างอิงจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง (รายงานผลการวิจัย). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.

ตัวอย่าง

เฉลิมสิน สิงห์สนอง. (2553). การพัฒนาชุดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา
คณิตศาสตร์ธุรกิจสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

6.6 การอ้างอิงจากรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (conference proceeding)

ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความหรือชื่อเรื่องของบท. ใน หรือ In ชื่อการประชุม (น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.

ตัวอย่าง

ชัชพล มงคลิก. (2552). การประยุกต์ใช้กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา. ใน การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการครั้งที่ 5 (น. 46). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

6.7 การอ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษา

ชื่อพระราชบัญญัติ. (ปีพิมพ์, วันที่ เดือน). ราชกิจจานุเษกษา. เล่มที่ … ตอนที่ .., หน้า ..-...

ตัวอย่าง

พระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559. (2559, 29 เมษายน). ราชกิจจานุเษกษา. เล่มที่ 133
ตอนที่ 38 ก, หน้า 39-48.

การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

          การส่งบทความแบบ online submission ผ่านระบบ ThaiJo 

 

การตรวจแก้ไขและการยอมรับการตีพิมพ์

  1. เรื่องที่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน (double-blind reviewer) และกองบรรณาธิการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
  2. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำรูปเล่มวารสารฯ เพื่อตีพิมพ์ตามความเหมาะสม
  3. ทางวารสารขอสงวนสิทธ์ในการรับพิจารณาบทความที่มีการจัดรูปแบบตามที่ทางวารสารกำหนดเท่านั้น
  4. บทความข้อความภาพประกอบและตารางที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ส่งบทความกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปและไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความ