Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 • This article is my own article or it is my article and those named in the work and have received the consent of those named in the work to submit articles for publication.
 • An article submitted for publication must not be an article that has previously been published in any journal and must not be an article being considered by another journal.
 • The journal reserves the right to accept only articles formatted as specified by the journal, and the editorial team reserves the right to produce a printed journal for publication as appropriate.
 • Articles, texts, illustrations and tables published in this journal are the personal opinions of the contributors, the editors are not obligated to agree and are not responsible for it. It is the responsibility of the contributor.

Submission Guidelines

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

 template บทความวิจัย

คำแนะนำในการเตรียม

1.เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องเป็นบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องทางด้านเกษตร อาชีวศึกษาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง และไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

2.ต้นฉบับต้องมีเนื้อเรื่องที่สมบูรณ์จบในฉบับ ควรจัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมเอกสารทั่วไป เช่น Microsoft Word ( .doc) ใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 14 pts. โดยหัวข้อใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 pts. ตัวหนา

3.บทความวิจัยควรมีหัวข้อตามลำดับดังนี้ (สำหรับบทความวิชาการหัวข้อการนำเสนอผู้เขียนสามารถกำหนดได้เองเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหา โดยสามารถใช้ Template เดียวกับบทความวิจัยได้)

ชื่อเรื่อง: ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ชื่อตำแหน่ง และหน่วยงานผู้เขียน: ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ: ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 300 คำ และให้ระบุคำสำคัญ (Keywords) เรียงตามลำดับความสำคัญไม่เกิน 5 คำ ท้ายบทคัดย่อ

บทนำ: แสดงความสำคัญของปัญหา การตรวจเอกสาร และวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย: ควรเขียนให้กระชับ และเป็นขั้นตอนที่เหมาะสม ประกอบด้วยรายละเอียดหน่วยทดลอง เทคนิคการเก็บข้อมูล แผนการทดลอง การวิเคราะห์ทางสถิติที่เหมาะสม และระบุสถานที่และช่วงเวลาดำเนินการวิจัยอย่างชัดเจน

ผลการวิจัย: บรรยายสรุปผลการวิจัย หลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนกับข้อความในตารางหรือภาพประกอบ (ถ้ามี)

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย: ควรประกอบด้วยหลักการที่ออกมาจากการวิจัยเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น ปัญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระสำคัญ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต และแนวทางที่จะนำไปใช้ประโยชน์ ข้อสรุปไม่ควรซ้ำซ้อนกับการแสดงผล แต่เป็นการสรุปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

คำขอบคุณ: (ถ้ามี) สำหรับผู้ช่วยเหลืองานวิจัย หรือการเตรียมเอกสาร (แต่มิได้เป็นผู้วิจัยร่วม)
แหล่งทุน หน่วยงานหรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง: รูปแบบ APA เขียนตามรูปแบบในข้อ 6

4.การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ให้ใช้แบบตัวเลขในวงเล็บสี่เหลี่ยมตามลำดับการอ้างอิงในเนื้อหา เช่น

“แก้วเจ้าจอม (Lignum vitae) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Guaiacum officinale L. เป็นพืชดอก โดยปกติขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด จัดเป็นพืชอนุรักษ์ [1] และในสถานการณ์ปัจจุบันจัดอยู่ในสถานะ ใกล้สูญพันธ์ [2] เป็นพันธุ์ไม้จากหมู่เกาะเวสต์อินดีส นำมาปลูกในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จัดเป็นพันธุ์ไม้ที่มีทรงพุ่มสวยงาม มีมนต์เสน่ห์ที่ทรงพุ่มสวยงามตลอดปี เป็นพันธุ์ไม้ที่มีใบขนาดเล็ก”

5.ตารางและภาพประกอบเว้นระยะห่าง 1 บรรทัดโดยจัดพิมพ์แทรกในเนื้อเรื่อง การใส่หมายเหตุ (footnote) ของตารางให้ใช้ระบบตัวเลขแสดงคำอธิบาย ชื่อตารางให้วางอยู่เหนือตาราง เช่น
ตารางที่ 1 จำนวนตัวอย่างที่พบในปริมาณเซลล์โซมาติก … ส่วนชื่อภาพประกอบให้วางอยู่ใต้ภาพ เช่น ภาพที่ 1 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรีย… การแสดงนัยสำคัญให้ใช้สัญลักษณ์ “*” หรือ “**” สำหรับ P<0.05 และ P<0.01 ตามลำดับ หน่วยในตาราง (และในเนื้อเรื่อง) ให้ใช้ระบบเมตริกซ์ โดยใช้เป็นอักษรย่อ เช่น 100%, 10 ซม., 1 มก./มล. เป็นต้น และหากมีการแสดงค่าเฉลี่ยและค่า P-value ต้องแสดงค่า standard error of mean (SEM) ประกอบ

6. การอ้างอิงในส่วนท้ายเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA หากเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาไทยปรับเป็นภาษาอังกฤษ โดยเรียงตามลำดับการอ้างอิงในเนื้อหา ดังนี้

 1. การอ้างอิงจากบทความในวารสาร (Journal)

Author(s). (Year). Article title. Journal title, Volume number(issue number), Number of pages.

ตัวอย่าง

กรณีผู้แต่ง 1 คน

Dubeck, L. (1990). Science fiction aids science teaching. Physics Teacher, 28, 316-318.

กรณีผู้แต่ง 2 คน

Rakthai, S. & Kanoklapassakul, K. (2016). Evaluation Learning Achievement of Learning Experience Topic in Netball Athletic for High School Students. Thai Journal of Science and Technology, 5(3), 303-312.

Changjan, A. & Udomsamuthirun, P. (2011). The critical magnetic field of anisotropic to-band magnetic superconductors. Solid State Communications, 151, 988-992.

กรณีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

Rakthai, S., et al. (2015). Creating Learning Experience Model in Environmental Chemistry for High School Students. Pathumwan Academic Journal, 5(14), 43-49.

 1. การอ้างอิงจากหนังสือ (textbook)

Author(s). (Year). Book title. Book edition. Place of publication: Publisher name.

ตัวอย่าง

Spally, M.R. & Morgan, S.S. (1989). Methods of Food Analysis. 2nd ed. New York: Elsevier.

 1. การอ้างอิงจากเว็บไซต์ (website)

Author(s). (Year). title. Available from URL. Accessed date: xx xxxx xxxx.

ตัวอย่าง

Mackenzie, D. (2006). Instant Expert: Bird Flu. Available from http://www.newscientist.com. Accessed date: 27 January 2000.

 1. การอ้างอิงจากปริญญานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ (Dissertation/thesis)

Author. (Year of degree). Title. (type of publication, for example: Doctoral dissertation, Master thesis, University or Institute).

ตัวอย่าง

Jiwalak, N. (2002). Preparation and characterization of activated carbon from lignite coal by physical and chemical activation, (Master thesis, Suranaree University of Technology).

 1. การอ้างอิงจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Research reports)

Author(s). (Year). Title (Research reports). Place of publication: Publisher name.

ตัวอย่าง

Vadhanasin, V. (2018). Information Seeking Behavior through Social Media for Product Buying Decision via E-Commerce System (Research reports). Bangkok: Srinakharinwirot University.

 1. การอ้างอิงจากรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (conference proceeding)

Author(s). (Year). Title. In Name of conference (Number of pages). dates of conference, place of conference.

ตัวอย่าง

Moschandreas, D. J., et al. (2002). Contribution of the inhalation route to cumulative risk estimates from multiple route exposures to pesticides in NHEXAS-AZ residences. In The 9th International Conference on Indoor Air Quality and Climate (p. 10-18). 30 June – 5 July, 2002, Monterey, California, USA.

การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

          การส่งบทความแบบ online submission ผ่านระบบ ThaiJo ทาง 

https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JVIA/about/submissions

 

การตรวจแก้ไขและการยอมรับการตีพิมพ์

 1. เรื่องที่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน (double-blind reviewer) และกองบรรณาธิการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
 2. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำรูปเล่มวารสารฯ เพื่อตีพิมพ์ตามความเหมาะสม
 3. ทางวารสารขอสงวนสิทธ์ในการรับพิจารณาบทความที่มีการจัดรูปแบบตามที่ทางวารสารกำหนดเท่านั้น
 4. บทความข้อความภาพประกอบและตารางที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ส่งบทความกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปและไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความ