Information For Librarians

วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร มีวัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการทางด้านการเกษตร อาชีวศึกษาเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด โดยทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน (double-blind reviewer)และกองบรรณาธิการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารมี 2 ประเภท คือ

1. บทความวิจัย (research article) ที่มีลักษณะและรูปแบบการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น ตั้งสมมติฐานโดยระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ได้ค้นคว้าทดลองอย่างมีระบบ และสรุปผลการวิจัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

2. บทความวิชาการ (review article) ในลักษณะเชิงวิเคราะห์หรือวิจารณ์ และเสนอแนวคิดใหม่บนพื้นฐานวิชาการ อันก่อเกิดองค์ความรู้หรือสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์