ทิพส์การใช้สถิตินอนพาราเมตริก

Main Article Content

ลาวัณย์ วิจารณ์

Article Details

How to Cite
วิจารณ์ ล. (2023). ทิพส์การใช้สถิตินอนพาราเมตริก. Journal of Vocational Education in Agriculture, 6(2), 1–10. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JVIA/article/view/257396
Section
Invited Article