ฤทธิ์ในการยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสของส่วนสกัดจากผักสลัดน้ำ

Authors

  • ธนากรณ์ ดำสุด สาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช 80110
  • ชุติมา แก้วพิบูลย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93110

Keywords:

ผักสลัดน้ำ, การยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดส, สารพฤกษเคมี

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสของผักสลัดน้ำ ซึ่งการยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสจะใช้ในการรักษาระดับน้ำตาลในกระแสเลือดหลังมื้ออาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 หรือภาวะการทนต่อน้ำตาลบกพร่อง จากการศึกษาส่วนสกัด 10เปอร์เซ็นต์น้ำในเมทานอลพบว่ามีศักยภาพยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสจากลำไส้เล็กของหนูชนิดมอลเทส และซูเครส ได้ดีที่สุดโดยมีค่า IC50 เท่ากับ 12.32±5.21 และ 10.54±1.53 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ ในทางกลับกันส่วนสกัดเฮกเซน แสดงฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสจากยีสต์ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 35.21±11.44  มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร นอกจากนี้ได้ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของส่วนสกัดที่มีฤทธิ์ต่อการยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดส จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าผักสลัดน้ำนั้นสามารถนำไปพัฒนาเป็นตัวยาลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสำหรับการรักษาโรคเบาหวาน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-12-16

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)