การพัฒนาแอปพลิเคชันจองคิวร้านสักบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาร้าน AB Tattoo จังหวัดศรีสะเกษ

Main Article Content

พนิดา พานิชกุล
สุพัฒตรา บุญเติม
ยอแสง โคตรวงค์
อรดา ไตรภูมิ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันจองคิวร้านสักบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษา ร้าน AB Tattoo จังหวัดศรีสะเกษ และ 2)ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันจองคิวร้านสักบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาร้าน AB Tattoo จังหวัดศรีสะเกษ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แอปพลิเคชันจองคิวร้านสักบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันจองคิวร้านสัก กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการร้าน AB tattoo จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 30 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) แอปพลิเคชันจองคิวร้านสักบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษา ร้าน AB Tattoo จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบไปด้วย การทำงาน 2 ส่วน คือ ส่วนหน้าบ้านสำหรับผู้ใช้ และหลังบ้านสำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้สามารถจองคิวร้านสักในแอปพลิเคชั่นได้ สามารถเลือกดูลายสักได้และเขียนรีวิวร้านได้ ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลหลักของระบบได้ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับมาก (x=4.00, S.D.=0.60) และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันจองคิว ร้านสักบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาร้าน AB tattoo จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมาก (x=4.23, S.D.=0.62) ผู้ใช้ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าแอปพลิเคชันใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้อง เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น; 2560.

ธงชัย สุวรรณเวก. การพัฒนาระบบสำรองคิวช่างติดตั้งเครือข่ายสายสัญญาณ กรณีศึกษา บริษัทอินเตอร์ลิงค์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (สารนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต; 2557.

สุธิดา แซ่อึ้ง. การสื่อสารความหมายผ่านรอยสักของวัยรุ่นไทย (การค้นคว้าอิสระนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ; 2558.

นรินทร์ โรจนการสกุล และโสวัตรี ณ ถลาง. ภาพลักษณ์การสักเพื่อความสวยงามในความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2553; 36(1): 98-111.

ช่างสักขอ “ใบประกอบวิชาชีพ” เผยทั่วปท.มี5พันราย กทม. เผยขึ้นทะเบียนถูกกม.แค่ 50 ร้าน. [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564] จาก: https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1117730.

ประภัสสร ศรีเผด็จและคณะ. การพัฒนาระบบจองคิวบนสมาร์ตโฟน กรณีศึกษาร้านสัก. เอกสารนำเสนอในการประชุม: การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7; 23 มิถุนายน 2559; มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 1397-1408.

สุทธิดา คิดรัมย์ และมัชฌิมา คะเรรัมย์. ระบบจองคิวออนไลน์กรณีศึกษาร้านชาบู (โครงงานบริหารธุรกิจบัณฑิต). บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์; 2562.

พิสุทธา อารีราษฎร์. การพัฒนาซอฟท์แวร์ทางการศึกษา. มหาสารคาม: อภิชาต การพิมพ์; 2550.