วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Science and Technology Journal of Sisaket Rajabhat University) เป็นวารสารทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ในด้านการศึกษาและวิจัย โดยวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

บทความทุกเรื่องจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณากลั่นกรองความถูกต้องเชิงเนื้อหา และประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนดในลักษณะปกปิดรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Double-blind Peer Review) ซึ่งบทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนหรือเจ้าของผลงาน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Focus and Scope  (วัตถุประสงค์และขอบเขต)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอบเขตการรับ

บทความวิจัย และบทความวิชาการในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Types of Articles (ประเภทบทความที่รับ)

  1. บทความวิจัย
  1. บทความวิชาการ

Peer Review Policy (นโยบายการพิจารณาบทความ)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

Publication Frequency (กำหนดการตีพิมพ์)

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี  ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  และ  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Language (ภาษาที่รับพิมพ์)

  • ภาษาไทย

Publisher (เจ้าของ/สำนักพิมพ์)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

Open Access Policy (นโยบายการเข้าถึงแบบเสรี)

วารสารฉบับนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างเสรี (open access) บนหลักการที่จะทำให้ผลงานการวิจัยได้เผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างอิสระ และสนับสนุนต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ต่อกันในระดับโลกให้มีมากยิ่งขึ้น